Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

IV SA/Gl 1000/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-08-07

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. T. na orzeczenie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w K. Poradni Chorób Zawodowych w S. z dnia [...] r. Nr [...] Nr rej...
. [...] w przedmiocie inne - orzeczenia lekarskiego o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę; W dniu [...] r. (data z prezentaty Sądu...

II SA/Bd 54/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-29

Instytutu Medycyny Pracy w [...] wydane w postępowaniu o stwierdzenie choroby zawodowej. Postępowanie w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej zostało uregulowane...
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania...

I OSK 1398/15 - Wyrok NSA z 2017-02-03

. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) definiuje natomiast wypadek przy pracy. Zatem...
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Za wypadek, zgodnie z powyższa ustawą, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć...

III SA/Kr 1118/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-09

i chorób zawodowych. Za wypadek, zgodnie z powyższa ustawą, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku...
, nie wyklucza dochodzenia przez pracowników uprawnień z tytułu choroby zawodowej., Szpital [...] wniósł skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Krakowie...

I OSK 1558/15 - Wyrok NSA z 2017-04-04

z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322). W sprawie nie zachodzą...
30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;, 3) art. 234 § 1 K.p., poprzez jego błędne zastosowanie, gdyż przepis...

IV SA/Po 919/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-02

2007 r. nakazał 'A' sp. z o.o. w S. (dalej Spółka bądź 'A'):, 1. poinformować w sposób udokumentowany o istniejącym na stanowiskach pracy ryzyku zawodowym;, 2. przydzielić...
higieny. Higiena to dział medycyny, zajmujący się warunkami polepszenia zdrowotności jednostek i społeczeństw, środkami zapobiegającymi chorobom oraz badający wpływ na zdrowie...

IV SA/Po 617/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-13

, które zapobiega powstawaniu chorób zawodowych u zatrudnionych pracowników. Przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, i przepisy o chorobach zawodowych, postrzegane...
przekroczeń odpowiednich normatywów higienicznych, są wymienione jako choroba zawodowa w poz. 5 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie...

I OSK 3428/15 - Wyrok NSA z 2017-02-10

następuje w oparciu o art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W sytuacji, gdy dane...
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie stanowi ono wypadku przy pracy. Skarżąca Spółka nie dostrzega bowiem, że przedmiotowy obowiązek dotyczy wyłącznie...

III SA/Gd 89/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-06-27

wypadku przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 744...
przy pracy i chorób zawodowych. Jest bowiem zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą wykonywaną na polecenie przełożonego...

IV SA/Po 682/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-07

Pracy w zw. z art. 234 Kodeksu pracy i art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, poprzez ich błędną wykładnię...
r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych., W ocenie Sądu stanowiska skarżącego nie sposób uznać za prawidłowe, gdyż realizacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   30