Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA 5274/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-14

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w G. nie spowodowało pogorszenia stanu zdrowia zatrudnionej załogi i nie dało podstaw do podejrzenia ani stwierdzenia choroby zawodowej...

IV SA 5275/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-14

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w G. nie spowodowało pogorszenia stanu zdrowia zatrudnionej załogi i nie dało podstaw do podejrzenia ani stwierdzenia choroby zawodowej. Dr...

III OSK 3175/21 - Wyrok NSA z 2021-02-23

szacunkowego od oceny prawidłowości tego operatu. Jako kolejny przykład należy wskazać na znaczenie orzeczenia lekarskiego dotyczącego rozpoznania choroby zawodowej., Zdaniem...
w tym celu operat szacunkowy. Mimo, że ocena prawidłowości sporządzenia takiego operatu, zgodnie z art. 157 ust. 1 tej ustawy należy do organizacji zawodowej rzeczoznawców...

II OZ 436/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-24

i złożenia jej w terminie spowodowana była chorobą pełnomocnika uniemożliwiającą mu podejmowanie czynności zawodowych w okresie od dnia 10 lutego 2012 r. do dnia 17 lutego...
do pracy spowodowanej chorobą przypadł w trakcie biegu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Sąd I instancji wskazał, że odpis wyroku wraz z uzasadnieniem...

IV SA/Wa 1246/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-27

., W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik skarżącego wskazał, iż niemożność sporządzenia skargi kasacyjnej i złożenia jej w terminie spowodowana była chorobą pełnomocnika...
uniemożliwiającą mu podejmowanie czynności zawodowych w okresie od dnia 10 lutego 2012 r. do dnia 17 lutego 2012 r. Powyższą okoliczność pełnomocnik udokumentował złożonym wraz...

III OZ 11/23 - Postanowienie NSA z 2023-01-26

wysiłku. Do takich okoliczności uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu przez stronę zalicza się między innymi przerwę w komunikacji, chorobę wymagającą...
hospitalizacji, czy inną nagłą - obłożną chorobę, która nie pozwoliła na dokonanie czynności procesowej. Istnienia takich obiektywnych przeszkód w terminowym złożeniu skargi...

III OZ 117/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pełnomocnika zawodowego, ale strony. W ocenie wnoszącego zażalenie twierdzenie to jest nietrafne z uwagi na dyspozycję art. 175 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami...
, takie jak problemy komunikacyjne, klęski żywiołowe (powódź, pożar), nagłą chorobę strony lub jej pełnomocnika, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą (np. postanowienie...

IV SA/Po 679/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-12-21

na zarządzenie pokontrolne WWIOŚ wniósł A. W. - Zarządca Sukcesyjny przedsiębiorstwa pod nazwą J. , [...] S. reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika zaskarżając...
wskazał także, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w zarządzeniu pokontrolnym., Pismem z dnia 17 listopada 2022 r. Skarżący reprezentowany przez zawodowego...

IV SA/Po 630/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-21

udział w postępowaniu zgłosił pełnomocnik zawodowy Skarżącego składając do akt pełnomocnictwo i podnosząc, że Skarżący w okresie od [...] stycznia do [...] stycznia 2020 r...
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

IV SA/Wa 1757/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-12

. Podniósł, że jego stan zdrowia nie pozwala mu na pełne skupienie się na sprawach sądowych. Z chorobą zmaga się od kilku miesięcy, mimo to nadal wymaga stałego leczenia...
orzeczeń sądów administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl]., W niniejszej sprawie pełnomocnik zaniechał zawodowej staranności, wymaganej od niego ze względu...
1   Następne >   2