Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III SA/Łd 586/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-16

. uniemożliwiającą mu podejmowanie czynności nie tylko zawodowych. Podał, iż chorobą tą było nadciśnienie tętnicze, musiał brać leki i uniemożliwiało mu to poruszanie się poza domem...
skarżący wskazał, iż nie mógł uiścić wpisu w zakreślonym terminie, z powodu nagłej choroby układu krążenia poprzedzonej zapaścią, uniemożliwiającą w okresie od dnia 30...

III SA/Kr 896/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-15

Starostwa Powiatowego. W odwołaniu podkreśliła, że 'decyzję odebrałam 28-03-2019 r. w związku z chorobą, pobytem na rehabilitacji, poza miejscem zamieszkania, konsultacje...
pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź...

III SA/Kr 1544/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-14

się na pogarszający się stan zdrowia męża powodowany przewlekłymi, nieuleczalnymi chorobami, bezrobocie córki i jednego z synów bez prawa do zasiłku, okoliczność kształcenia drugiego...
z synów w szkole zawodowej poza miejscem zamieszkania, który podlega także specjalistycznej opiece medycznej., Wezwana o złożenie dodatkowych oświadczeń i przedstawienie...

III SA/Kr 707/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-22

, że rodzaj choroby małżonka (leczenie onkologiczne) pociąga za sobą konieczność comiesięcznego poniesienia istotnych, częstokroć nieprzewidywalnych kosztów związanych...
ponieść kosztów związanych z opłaceniem zawodowego pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny., Wobec powyższego Sąd uznał, że skarżącemu należy...

III SA/Kr 1582/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-29

związane z chorobą męża oraz wypis z treści orzeczenia zaliczającego skarżącą do drugiej grupy inwalidów., Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje...
zawodowego. O ile bowiem wnioskodawczyni może uiścić koszty sądowe, które on obecnym etapie sprowadzają się do konieczności opłacenia wpisu od skargi...

III SA/Kr 885/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-27

, śmieci. Podniósł że wiek upoważnia go do choroby a nie stać go na leczenie., Do wniosku dołączył kilka paragonów z aptek., Z urzędu stwierdza się, że w trakcie niniejszego...
od kosztów sądowych ustanowić dodatkowo dla skarżącego adwokata, którego wyznaczy właściwy organ samorządu zawodowego., Powtórzyć przy tym należy, że choć do skarżącego...

III SA/Kr 571/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-16

swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata., § 3. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia...
uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu przez stronę lub jej pełnomocnika przykładowo zalicza się przerwę w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła...

II SA/Gl 1137/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-13

i skompletowanie zostało powierzone osobom o określonym przygotowaniu zawodowym, dającym rękojmię umiejętnego ich przygotowania. Organ sprawuje jedynie nadzór nad poprawnością...