Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

VI SA/Wa 565/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-06

Sprawa ze skargi W. L. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wprowadzenia do obrotu partii zafałszowanego produktu oddala skargę

VI SA/Wa 566/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-06

Sprawa ze skargi W. L. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wprowadzenia do obrotu partii zafałszowanego produktu oddala skargę

II GZ 746/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-02

w dochowaniu terminu przez profesjonalnego pełnomocnika strony, miało charakter niezawiniony gdyż pełnomocnik nie wykazał, że choroba, na którą zapadł przed upływem...
terminu, uniemożliwiała mu sporządzenie skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 8 maja 2015 r. W ocenie Sądu, co prawda pełnomocnik skarżącego we wniosku wskazał, że jego choroba...

II GZ 58/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

, katastrofa, nagła choroba strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, która nie pozwala na wyręczenie się inną osobą. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego...
nie można uznać, że trwająca dwa tygodnie choroba pełnomocnika istotnie uniemożliwiała mu wniesienie do sądu pisma z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Z treści...

III SA/Gl 739/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-03

nie było wzmianki o wykazaniu doświadczenia zawodowego czy stażu pracy jako wymogu niezbędnego. Została też poinformowana o powiadomieniu telefonicznym o dalszym przebiegu...
dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe czy stażu pracy a przedłożony dyplom studiów magisterskich był wystarczający dla potwierdzenia posiadania wykształcenia...

II GZ 149/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-04

cierpiał na silny ból głowy. Przy czym ze względów organizacyjnych, brak było możliwości aby inna osoba mogła zastąpić go w tym dniu w pełnieniu obowiązków zawodowych...
uprawdopodobniła we wniosku okoliczności wskazujące na brak jej winy w uchybieniu terminu. Przeszkody w postaci niespodziewanej choroby pracownika skarżąca Spółka...

VI SA/Wa 2304/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-24

osoba mogła zastąpić go w tym dniu w pełnieniu obowiązków zawodowych. Jak dalej skarżąca wywodziła, wskutek dolegliwości, pracownik ten błędnie wpisał datę odbioru wezwania...
i środków normalnie dostępnych. Do takich przeszkód zalicza się m.in. stany nadzwyczajne, problemy komunikacyjne, klęski żywiołowe czy nagłą chorobę strony lub jej pełnomocnika...