Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

I OZ 176/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-27

, że sprawa dotyczy sprawy orzecznictwa ZUS w R. w przedmiocie choroby zawodowej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zażalenie nie jest zasadne., Stosownie...
skarga nie należy do spraw z zakresu chorób zawodowych czy ubezpieczeń społecznych., Wobec powyższego skarżący zasadnie został wezwany do uiszczenia należnego wpisu...

III OZ 806/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-18

ocenę, że opisana w zaświadczeniach choroba i dolegliwości nie uniemożliwiły pełnomocnikowi pełnienie funkcji zawodowych w ostatnim dniu terminu,, - brak uwzględnienia...
. Pełnomocnik skarżącego w skardze wskazał, że niemożność złożenia skargi spowodowana była jego nagłą chorobą. Natomiast w piśmie z 22 lipca 2022 r. pełnomocnik wyjaśnił...

II SA/Wa 850/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-22

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, polegające na udostępnieniu danych osobowych dotyczących zdrowia R. P., zawartych w historii choroby...
Żandarmerii Wojskowej usunięcie danych osobowych R. P. w zakresie danych pochodzących z jego historii choroby z hospitalizacji w [...] Specjalistycznym Centrum Zdrowia...

I OSK 1260/09 - Wyrok NSA z 2010-07-13

się do sytuacji osobistej skarżącego spowodowanej chorobą nowotworową. Nie wyjaśnił czy niedochowanie przez skarżącego powyższej czynności w terminie, w okresie bezpośrednio...
poprzedzającym pobyt w szpitalu, w obliczu tak ciężkiej choroby, skarżący mógł normalnie zajmować się sprawami codziennymi, korespondencją z urzędami itp. Tym bardziej...

II SA/Wa 316/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-27

, iż uchybienie terminu złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy było spowodowane chorobą, która bezpośrednio zagrażała jego życiu i w wyniku, której został on uznany...
, że samo zdiagnozowanie tej choroby, u każdego człowieka, jest dostatecznym powodem do dezorganizacji codziennego życia., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie...

II SA/Wa 1664/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-23

decyzji jak i trzydziestodniowy termin na wniesienie skargi przypadł w okresie nasilenia się objawów jej choroby - urazu stawu skokowego i stopy., W dniach od 24 do 28...
, które rozpoczęła w dniu 16 października 2013 r. Wyjaśniła, że jej choroba, która przypadła w okresie trzydziestu dni od daty doręczenia zaskarżonej decyzji, nasiliła...

II SA/Wa 362/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-07

, (...) nie przekreślają one istoty ochrony prawa do życia prywatnego, (...) nie wskazano bowiem rodzaju choroby, ani specjalisty, który wystawił zaświadczenie o niezdolności do pracy...
, o tyle nie zgadza się ze stanowiskiem, że organ władzy publicznej ma tym samym prawo ujawniać dane szczególne wrażliwe, takie jak jednostka choroby pracownika...

I OSK 1047/12 - Wyrok NSA z 2013-03-27

powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), zgodnie z którym sędziego przenosi się w stan spoczynku na jego wniosek lub wniosek Kolegium, jeżeli z powodu choroby...
do ZUS danych, pozwalających lekarzowi orzecznikowi na zbadanie skarżącej pod kątem istnienia choroby, która uniemożliwiała pełnienie przez nią obowiązków sędziego...

I OZ 266/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-09

., który nie odnotował daty odbioru przesyłki. Zarówno dzień odbioru decyzji jak i trzydziestodniowy termin na wniesienie skargi przypadł w okresie nasilenia się objawów jej choroby...
skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, które rozpoczęła w dniu 16 października 2013 r. Wyjaśniła, że jej choroba, która przypadła w okresie trzydziestu dni od daty...

II SA/Wa 734/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-28

zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem chorób oraz lekarzy i przychodni, w których się on leczy., W odpowiedzi na pismo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia...
celowego. W piśmie tym skarżący wskazał m.in., że jest osobą niepełnosprawną i przewlekle chorą, nieprecyzując jednak rodzaju choroby, ani tego jakie leki przyjmuje...
1   Następne >   3