Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SA/Wa 1176/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-30

[...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Głównego Geodety Kraju...
. Nr [...] Główny Geodeta Kraju utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [...] czerwca 2010 r. o zawieszeniu wykonywania uprawnień zawodowych nr [...] geodecie M. K. do czasu...

II GSK 1765/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii...
dalej 'skarżącym' na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [..] sierpnia 2010 r., nr [..] w przedmiocie zawieszenia uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji...

IV SA/Wa 2057/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-14

., nr [...] w przedmiocie zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych postanawia: - przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi - M. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
. o zawieszeniu wykonywania uprawnień zawodowych geodecie M. K. do czasu ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym., Skarżący nie uiścił opłaty sądowej...