Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SA/Wa 722/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-18

o odszkodowanie z tytułu wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą w Służbie Więziennej należą do właściwości sądu rejonowego., W związku...
odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 37), w razie ustalenia, że wypadek...

III SAB/Gd 25/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-12

, wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami służby. Skarżący domagał się wyznaczenia organowi terminu do załatwienia sprawy., W uzasadnieniu skarżący...
. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszom SW przysługuje jednorazowe odszkodowanie, wysokość uszczerbku na zdrowiu zostanie ustalona w terminie późniejszym...

II SA/Wa 390/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-10

ta jest uregulowana w art. 118 ust. 1 cyt. ustawy o Służbie Więziennej, zgodnie z którym w razie choroby, urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych oraz w okresie...
. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.), zgodnie z którym pracodawca bez zgody zarządu zakładowej...

III SA/Lu 332/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-10-13

Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników. Zachowaniem swoim dopuścił się czynu sprzecznego...
i zawodowym, ale także wysokim poziomem moralnym. W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności są obowiązani w szczególności kierować się zasadami praworządności...

II SA/Wa 2330/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-14

z powodu usprawiedliwionych nieobecności., DOSW zwrócił uwagę, że w okresie absencji z powodu choroby strona pobierała 80% ustalonego uposażenia wraz z dodatkami...
ustawy o Służbie Więziennej wobec nieuwzględnienia fakultatywnego charakteru ww. przepisu przy ogólnej ocenie kwalifikacji zawodowych, a także wobec nieuwzględnienia...

I SA 1285/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-06-04

przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin...
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu...

II SAB/Bd 38/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-10-27

terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów (pkt 5...
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...

II SA/Lu 938/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-23

byli nieobecni z powodu choroby. W oddziale liczebność skazanych była przekroczona. Skarżący twierdzi, że każdy nowo przyjęty osadzony, z którym przeprowadzał rozmowę wstępną...
od wyników uzyskiwanych w służbie, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz charakteru i zakresu wykonywanych zadań służbowych, a w szczególności powierzenia nowych...