Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

III SA/Gl 1778/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-10

przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r., która w art. 2 pkt 10 definiuje 'rodzaj działalności według PKD' jako rodzaj przeważającej działalności zakodowanej...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm., dalej: ustawa COVID-19...

I SA/Sz 639/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-28

i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia...
zawodowego., Pismem z dnia [...] r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy poinformował Spółkę o negatywnej ocenie projektu z uwagi na nieuzyskanie przez projekt wymaganej liczby...

I SA/Sz 470/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-01

i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych...
, że częścią ekonomii społecznej jest ekonomia solidarna, której podstawowym celem jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa i społeczna...

I GSK 1563/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-10

, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.; zwanej dalej: 'ustawą o COVID...
się z kolei w zadaniach państwa dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, określonych przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r...

I GSK 241/22 - Wyrok NSA z 2022-04-01

. 15g ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...
z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

I GSK 1654/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-16

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.; dalej: ustawa o COVID)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucając...
o szczególnych rozwiązaniach mieszczą się z kolei w zadaniach państwa dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej...

I GSK 202/22 - Wyrok NSA z 2022-04-01

., na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. - o rehabilitacji zawodowej...

I GSK 98/22 - Wyrok NSA z 2022-04-01

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych...
sierpnia 1997 r - o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wskazane uregulowania dotyczą składek do ZUS, na w tym zakresie skarżący...

V SA/Wa 1470/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-11-26

czasu pracy o którym mowa w art. 15 g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o przeciwdziałaniu zwalczaniu i zapobiegania COVID-19 oraz innym chorobom zakaźnym oraz wywołanych...
. 669) mieszczą się z kolei w zadaniach państwa dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, określonych przez ustawę...

V SA/Wa 1606/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-22

. o przeciwdziałaniu zwalczaniu i zapobiegania COVID-19 oraz innym chorobom zakaźnym oraz wywołanych przez nie sytuacji kryzysowych (Dz.U. 202, poz. 374)., W dniu ... lipca 2020 r...
, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, określonych przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz...
1   Następne >   +2   4