Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

III SA/Gl 1778/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-10

przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r., która w art. 2 pkt 10 definiuje 'rodzaj działalności według PKD' jako rodzaj przeważającej działalności zakodowanej...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm., dalej: ustawa COVID-19...

III SA/Wr 215/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-16

i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r., która w art. 2 pkt 10 definiuje 'rodzaj działalności według PKD' jako rodzaj przeważającej działalności zakodowanej według...
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm., dalej: ustawa COVID-19, uCOVID)., W złożonym...

III SA/Wr 262/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-11-25

na gruncie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r., która w art. 2 pkt 10 definiuje 'rodzaj...
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842...

I SA/Sz 639/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-28

i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia...
zawodowego., Pismem z dnia [...] r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy poinformował Spółkę o negatywnej ocenie projektu z uwagi na nieuzyskanie przez projekt wymaganej liczby...

I SA/Sz 470/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-01

i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych...
, że częścią ekonomii społecznej jest ekonomia solidarna, której podstawowym celem jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa i społeczna...

III SA/Wr 396/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-08

przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...
rozpatrywanej sprawy wynikającą z faktu, że strona skarżąca jest podmiotem podlegającym wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji...

I GSK 1563/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-10

, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.; zwanej dalej: 'ustawą o COVID...
się z kolei w zadaniach państwa dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, określonych przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r...

I GSK 241/22 - Wyrok NSA z 2022-04-01

. 15g ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...
z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

I GSK 1654/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-16

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.; dalej: ustawa o COVID)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucając...
o szczególnych rozwiązaniach mieszczą się z kolei w zadaniach państwa dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej...

I GSK 202/22 - Wyrok NSA z 2022-04-01

., na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. - o rehabilitacji zawodowej...
1   Następne >   +2   4