Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

II SA/Łd 1065/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-01-20

Zdrowotnej Szpital Kliniczny A w Ł. historii choroby jego zmarłego ojca J. K., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kliniczny A w Ł. w kilku pismach...

I OSK 2437/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-25

wskazał, iż przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest odmowa udzielenia informacji w zakresie pozostałych załączników do oferty złożonej przez Rzeszowskie Centrum Chorób...
, sporządzonego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Dyrektora szpitala Nr (...), 2) treści oferty i jej załączników, złożonej przez Rzeszowskie Centrum Chorób Serca...

II OSK 1539/13 - Wyrok NSA z 2013-09-17

wydania kserokopii dokumentacji medycznej 'z powodu braku upoważnienia przez pacjenta w historii choroby'. W piśmie z 19 czerwca 2012 r. H.S. ponowiła żądanie udostępnienia...
, że upoważnienie składane jest każdorazowo w formie oświadczenia dołączanego do historii choroby, a dołączone przez H.S. oświadczenie zostało złożone przez R.S. w Poradni Lekarza...

III SAB/Łd 40/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-16

choroby, z pominięciem badań, ubezpieczonego A. P. wraz z faktura VAT, obejmującą koszt sporządzenia kserokopii oraz ewentualnie koszt wysyłki, w terminie 14 dni od daty...
informacji w postaci kserokopii historii choroby, bez wyników badań, lub opisu dat zdiagnozowania chorób przewlekłych u ubezpieczonego - A.P.. Jako podstawę prawną swojego wniosku...

VIII SO/Wa 4/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-01

niejawnym sprawy z wniosku Ł. S. o ukaranie Dyrektora Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego...
gospodarczych i zawodowych,, 3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,, 4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu...

IV SA/Gl 498/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-31

(alternatywa rozłączna) od takiego wystąpienia działanie organizacji zawodowej lub społecznej, zastrzegając przy tym co do niej, jej realny wpływ na funkcjonowanie organu...
przypadków, w których doszło do wykonania zabiegu przerwania ciąży, a dokumentacja ta - w tym historia choroby pacjenta, objęta jest tajemnica lekarską i z racji informacji...

II SO/Go 3/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-04-07

. Ogólnopolski Związek Zawodowy [...] wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2020 r. zwrócił się do Zarządu Szpitala sp. z o. o. o udostępnienie w formie elektronicznej...
2020 r. z uwzględnieniem minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia w poszczególnej grupie zawodowej; wysokości premii przyznanej tym pracownikom, liczby pracowników...

VII SAB/Wa 5/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-18

podniósł, że w związku z ochroną danych osobowych oraz koniecznością dochowania tajemnicy lekarskiej, służbowej i zawodowej zachodzi konieczność sprawdzenia dokumentu...
.). Szczególna ochrona danych o stanie zdrowia realizowana jest również poprzez obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Lekarz, pielęgniarka lub położna mają obowiązek...

III SA/Łd 491/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-27

Odpowiedzialności Zawodowej w Ł. (pismo z dnia 12 czerwca 2006 r.), Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (pismo z dnia 30 listopada 2006 r.) oraz Prezydenta Miasta Ł...
informacyjnej z leczenia szpitalnego, którą lekarz wypisujący pacjenta wystawia na podstawie historii choroby., Jak stwierdził NSA w uzasadnieniu wskazanego wyżej orzeczenia...

II SA/Wa 251/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

świadczeń zdrowotnych zawartą w dniu [...] sierpnia 2012 r. w W.;, umowę cywilnoprawną o. wykonanie zadań Zakładowego Koordynatora Świadczeń Zdrowotnych w zakresie Chorób...
o wykonywanie zadań Klinicznego Koordynatora (Konsultanta) Świadczeń w dziedzinie Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii w [...] Szpitalu [...] w W. Sp. z o.o....
1   Następne >   2