Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

I OSK 2740/16 - Wyrok NSA z 2017-04-11

oddalającego skargę na decyzję inspektora sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej w postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych, ZNSA 2010, nr 3, s. 70). Brak...

II SA/Bd 326/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-07-19

Zawodowej we [...] z dnia [...] stycznia 2022 r. nr [...] w przedmiocie stypendium dla osób niepełnosprawnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję w części, w której utrzymuje...
w mocy poprzedzającą ją decyzję nr [...] Komisji Stypendialnej Państwowej Uczelni Zawodowej we [...] z dnia [...] grudnia 2021 r. w zakresie w którym odmawia skarżącemu...

III SA/Gl 690/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-24

zawodowych poprzez jego błędne niezastosowanie i dokonanie przez organ jednostronnej zmiany warunków płacy na niekorzyść skarżącej bez zgody zarządu zakładowej organizacji...
w związku z członkostwem w związku zawodowym pracowników oświaty 'B' z siedzibą w D., a okoliczność ta jest znana organowi i wynika z akt osobowych. W związku z powyższym...

II SAB/Wa 496/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-16

obsługiwanie platformy ePUAP z powodu choroby osoby posiadającej do niej dostęp. Podczas choroby dyrektora doraźną obsługą przejął sekretarz szkoły, który był osobą...
zadania publiczne, w szczególności: 1) organy władzy publicznej, 2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych, 3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi...

II SA/Bk 873/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-26

Wyższej Szkoły Zawodowej im. [...] w S. z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. Uchyla zaskarżoną decyzję. 2...
. Zasądza od Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. [...] w S. na rzecz skarżącego B. W. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Skarga...

III OSK 3409/21 - Wyrok NSA z 2021-06-15

. Zarządzeniem z dnia 1 września 2015 r. Dyrektor Zespołu Szkół powierzył skarżącej stanowisko wicedyrektora ds. wychowania i kształcenia zawodowego Zespołu Szkół. Dnia 18...
, skierowane do skarżącej, o odwołaniu jej ze stanowiska wicedyrektora ds. wychowania i kształcenia zawodowego Zespołu Szkół [...] w [...] z dniem 31 października 2019 r...

II SAB/Bd 69/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-24

. ustawy z uwagi na: 1) konieczność realizacji w pierwszej kolejności podstawowych obowiązków zawodowych związanych z pełnieniem funkcji przez Dyrektora Zespołu Szkół...
Dyrektor jest zobowiązany przeprowadzić w tym okresie następujące zadania: 1) dokonać klasyfikacji końcowej dla uczniów klas programowo najwyższych w Technikum Zawodowym...

II SA/Ol 556/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-10

prowadzącego, Kuratorium, czy związków zawodowych działających w Zespole. Popełnione przez wicedyrektora błędy organizacyjne godzą w interes szkoły jako interes publiczny...
do 28,5 etatów biblioteki, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów i innych specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co dodatkowo negatywnie wpłynęło...

II SA/Wa 1602/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-28

i bezpiecznie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że J. R. cierpi na chorobę określaną mianem zespołu [...], którego cechami charakterystycznymi jest wycofanie, trudności...
ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów...

II SA/Ol 1109/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-13

skargi strona skarżąca przedstawiła przebieg kariery zawodowej od 2014 r., wskazała, że nie zasięgnięto opinii kuratora i błędnie uznano, że zaistniały 'szczególnie...
), notoryczne nieregulowanie zobowiązań finansowych szkoły (wyrok WSA w Rzeszowie z 10 maja 2006 r. sygn. akt II SA/Rz 624/05), długotrwałą chorobę uniemożliwiającą...
1   Następne >   2