Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

III SA/Łd 118/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-16

i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,, d) ze stosunków pracy...

III SA/Łd 667/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-03

bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...

I OSK 635/06 - Wyrok NSA z 2007-01-12

przed upływem 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu obłożnej choroby, chyba że funkcjonariusz pisemnie zgłosi wystąpienie ze służby., W ocenie Sądu...
, ale nie z powodu każdej choroby, a jedynie choroby 'obłożnej'. Przedmiotowa ustawa nie zawiera definicji choroby obłożnej., Sąd przytoczył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego...

IV SA/Gl 457/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-17

egzystencji , a w szczególności nie jest zdolny do podjęcia pracy zawodowej., W przedmiotowej zaś sprawie - bez żadnej ku temu wątpliwości - choroba skarżącego powoduje...
od dnia zaprzestania służby z powodu choroby. Zaprezentował poglądy na temat interpretacji zwrotu 'obłożna choroba'. Wskazał, iż sytuacja, o której mowa w art. 39 ust. 2...

III SA/Łd 667/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-11-27

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwolnienia A. D. ze służby w Służbie Więziennej w związku z nieobecnością w służbie spowodowaną chorobą, trwającą nieprzerwanie...
A. D. ze służby w Służbie Więziennej w związku z nieobecnością w służbie spowodowaną chorobą, trwającą nieprzerwanie przez okres powyżej dwunastu miesięcy od dni 28...

II SA/Op 250/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2023-01-19

w służbie spowodowanej chorobą, trwającej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy - decyzję pierwszoinstancyjną utrzymał w mocy., Argumentując podjęte rozstrzygnięcie organ...
jego nieobecności w służbie spowodowanej chorobą, trwającej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Dyrektor AŚ wskazał, iż długotrwała nieobecność...

II SA/Po 111/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-05

z uwagi na długotrwałą chorobę skarżącego., W międzyczasie Dyrektor Aresztu Śledczego w P. skierował do Prokuratury Rejonowej [...] w P. zawiadomienie o podejrzeniu...
obiektywny miernik staranności jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o własne interesy. Choroba może usprawiedliwiać niedotrzymanie terminu tylko wtedy...

IV SA/Po 513/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-15

rozwoju zawodowego, ustalenie przydatności do służby, ocenę wywiązywania się z obowiązków służbowych oraz przydatności na zajmowanym stanowisku, wyłaniania kandydatów...
etyczny, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe ubiegającego o przyjęcie do pracy w charakterze funkcjonariusza (art. 27 i następne ustawy). Podjęcie pracy funkcjonariusza...

II SA/Rz 236/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-11-05

przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających ze służbą w Policji., Drugie uregulowanie zawarte jest w art. 139 ustawy o S.W., w którym zapisano, że sprawy zastrzeżone...
do właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych w przepisach o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji należą...

III SA/Łd 130/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-30

długotrwałej nieobecności w służbie z powodu choroby, trwającej od 13 lipca 2016 r. skarżący został skierowany do Ł. Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW w Ł. w celu oceny stanu...
odwoławczy zgodził się z organem I instancji, że długotrwała nieobecność funkcjonariusza w służbie z powodu choroby rodzi uzasadnione wątpliwości co do jego stanu zdolności...
1   Następne >   3