Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I FZ 198/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-18

się przed ewentualnymi pomyłkami wywołanymi chorobą. Zawodowy pełnomocnik podejmujący się obsługi prawnej podatników powinien zorganizować swoją działalność w sposób chroniący ich interesy...
zdrowotnymi mogącymi uniemożliwić mu należyte pełnienie obowiązków zawodowych., 3. Powyższe postanowienie zostało zaskarżone zażaleniem przez Dyrektora Izby Administracji...

I SA/Ke 170/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-07-10

i chorób zawodowych., Warunki natomiast nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, zasady ustalania wysokości tych świadczeń oraz zasady...
społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne; 2) ubezpieczenia rentowe; 3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa; 4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy...

I SA/Lu 684/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-09

nieruchomości oraz majątku ruchomego, środków pieniężnych, wierzytelności ani innych praw majątkowych. Leczy się w związku z chorobą zawodową, często korzysta z wizyt...
publicznoprawne obywateli w kraju., Niewielkie dochody, wiek emerytalny oraz przewlekła choroba K. K. nie rokują pozytywnie na przyszłość, pomimo że J. K. nie zawiesił...

I SA/Gl 652/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-08

nie była w żaden sposób ograniczona. Skarżący nie wskazywał na chorobę obłożną czy okoliczności uniemożliwiające mu możność poruszania czy uczestnictwa w życiu zawodowym...
wyłączających możliwość fizycznego lub psychicznego uczestnictwa w sprawach związanych m.in. z działalnością zawodową danej osoby. Choroba członka zarządu spółki...

I SA/Gl 144/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-23

wyłączają możliwość skutecznego działania, a nie o każdą chorobę czy inną okoliczność wpływającą na faktyczne zajmowanie się sprawami spółki. Nie sposób zatem powołanych...
obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od osoby dbającej o swoje interesy, skarżąca wykazała, że ze względu na chorobę w trakcie ciąży i po urodzeniu córki...

III FSK 1268/21 - Wyrok NSA z 2022-12-01

zaostrzeń choroba znacznie upośledza funkcjonowanie społeczne i zawodowe, a ocena realnej sytuacji życiowej może być upośledzona'. Okoliczności te w powiązaniu...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), z uwagi na konieczność...

I GZ 203/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-22

zawodowych z powodu zarażenia wirusem SARS2, to jest choroby COVID-19. Przedłożono także informację z 21 kwietnia 2021 r. z Centrum e-Zdrowia w W. o pobycie A. w izolacji...
i przypadała w okresie pandemii COVID-19. Zarażenie tą chorobą uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek czynności zawodowych przez osobę chorą i osoby z nią współpracujące...

I SA/Lu 217/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-15

SARS CoV-2. Argumentował, że ma problemy zdrowotne wywołane chorobą neurologiczną, jak również w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku podejrzewane było u niego zakażenie...
konsekwencje zdrowotne. Podkreślił nadto, że mieszka w miejscowości oddalonej o 50 km od [...] w którym obowiązki zawodowe wykonuje jego pełnomocnik. Z uwagi na swój wiek...

I SA/Lu 216/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-15

chorobą neurologiczną, jak również w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku podejrzewane było u niego zakażenie koronawirusem, które to okoliczności wymusiły...
w miejscowości oddalonej o 50 km od [...], w którym obowiązki zawodowe wykonuje jego pełnomocnik. Z uwagi na swój wiek, nie posługuje się urządzeniami elektronicznymi takimi...

I FSK 1605/19 - Wyrok NSA z 2019-11-08

. w dniach od 12 listopada 2018 r. do 18 listopada 2018 r., była niezdolna do wykonywania działalności zawodowych z uwagi na nagłą chorobę. Niespodziewany i ostry przebieg choroby...
stwierdził, że argumentacja na temat choroby prezes zarządu nie może stanowić usprawiedliwienia dla przywrócenia terminu. Z wniosku o przywrócenie terminu oraz zaświadczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   59