Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

III SA/Gd 475/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-12-14

, prawo to przysługuje, jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym żołnierz zawodowy jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu choroby powstałej w związku...
- 'rozporządzeniem z dnia 3 czerwca 2015 r.'), wskazał, że podczas orzekania o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, w razie twierdzenia u żołnierza zawodowego choroby...

II SA/Go 789/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-05

związku choroby lub ułomności z zawodową służbą wojskową. Z kolei § 23 rozporządzenia określa szczegółowo rodzaje dokumentów jakie jednostka wojskowa przesyła do TWKL...
do pełnienia służby, żołnierza który nie wykonuje swoich zadań z powodu choroby, a więc takiego żołnierza zawodowego, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. W takiej sytuacji...

II SA/Wa 1785/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-06

ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych stanowi, że w okresie urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych z powodu choroby albo pozostawania w rezerwie kadrowej...
., Art. 89 ww. ustawy stanowi, że w okresie urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych z powodu choroby albo pozostawania w rezerwie kadrowej lub dyspozycji żołnierz zawodowy...

II SA/Wa 657/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-13

osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny, lecz z powodu choroby żołnierza,, 3. art. 93 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, poprzez bezzasadne...
opieki nad dzieckiem. W rzeczywistości nieobecność skarżącej w służbie spowodowana była jej chorobą., Zgodnie z art. 60b ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych...

IV SA/Wr 475/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-24

z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 593); dalej ustawa, po rozpatrzeniu odwołania ppłk. rez. A. K. od decyzji...
marca 2008 r. Jak wskazała strona, z dniem 30 września 2007 r. została zwolniona z zawodowej służby wojskowej (decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia...

II SA/Sz 361/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-09

) rozpoznanie; 2) ustalenie kategorii zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej, a w razie stwierdzenia chorób i ułomności - określenie...
uzasadnienie. Świadczy o tym również sformułowanie: 'a w razie stwierdzenia chorób i ułomności - określenie ich związku lub braku związku z zawodową służbą wojskową...

II SA/Sz 881/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-12-05

zawodowych R C. stwierdził, że zaprzestanie przezeń z dniem, 8 września 2004 r. świadczenia służby wojskowej nastąpiło na skutek niezdolności spowodowanej chorobą...
niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Samo stwierdzenie, iż przyczyną zwolnienia ze służy było wypowiedzenie dokonane przez odwołującego się z powodu choroby...

II SA/Po 888/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-15

. W myśl art. 89 ust. 3 pkt 2 ustawy jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym żołnierz zawodowy jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu choroby powstałej...
żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 z późn.zm.), odmówił kpt. rez. G. K. zwrotu potrąconych kwot z uposażenia w związku z przebywaniem na zwolnieniu...

II SA/Go 564/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-28

na decyzję Dowódcy [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej oddala skargę. W wyniku przeprowadzonego procesu opiniowania w 2014 r...
., Pismem z dnia [...] lutego 2015r. przełożony żołnierza do dowódcy brygady, jako organu właściwego zwalniającego, z wnioskiem o zwolnienie M.C. z zawodowej służby wojskowej...

II SA/Bd 345/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-06-30

kancelarię jednoosobowo i nie mógł w związku z tym zajmować się w okresie choroby sprawami zawodowymi. Jest to o tyle istotne, że prowadząc profesjonalną działalność...
maja 2014 r. We wniosku wskazał, że prowadzi jednoosobową kancelarię i z przyczyn od siebie niezależnych nie był w stanie zajmować się w ww. okresie sprawami zawodowymi...
1   Następne >   +2   +5   9