Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

II SA/Wa 1310/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-04

zawartych w opinii [...]. Z. G. stwierdziła, iż grant 'Zębopochodne schorzenia odogniskowe w aspekcie chorób sercowo - naczyniowych. Poszukiwanie markerów ryzyka infekcji...
u chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego, stabilną chorobą wieńcową oraz w grupie osób zdrowych', a także, że w trakcie jego realizacji nadzorowała pracę zespołu...

III OSK 4833/21 - Wyrok NSA z 2022-01-20

. prof. uczelni edukacja, jako istotny dominant procesu przygotowania zawodowego człowieka do pracy zawodowej, tym samym pokazania zadań dotychczas nie dostrzeganych...
kwalifikacji, zaś edukacja rozpatrywana jako proces integrujący kształcenie zawodowe i ustawiczne, stworzą szanse holistycznego spojrzenia na drogi dochodzenia do różnych...

I OSK 2282/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

na zwolnieniu lekarskim ze względu na chorobę zatok wymagającą m.in. leczenia klimatycznego. Faktyczny dzień wznowienia aktywności zawodowej przez pełnomocnika nastąpił...
, że faktyczny dzień wznowienia jego aktywności zawodowej nastąpił 6 marca 2013 r., to 7-dniowy termin od ustania przyczyny uchybienia terminu upływał 13 marca 2013 r...

I OSK 690/07 - Wyrok NSA z 2007-10-12

i Chorób Środowiskowych Uniwersytetu [...], natomiast prof. dr hab. J. J. Kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w G. Nie można zatem...
nie odmawiając wysokich kwalifikacji zawodowych recenzentom wybranym przez Centralną Komisję twierdziła, że osoby te nie były dobierane pod kątem posiadania wiedzy głęboko...

II SA/Wa 1097/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

habilitacyjnej spośród osób pozostających ze sobą w ścisłych relacjach zawodowych oraz rodzinno-służbowych (art 33 ust.1b Ustawy),, 3) naruszenia zakresu przedmiotowego...
myśli Habilitanta., W ocenie Sądu zarzut naruszenia zasady bezstronności przez powoływanie komisji habilitacyjnej spośród osób pozostających w ścisłych relacjach zawodowych...

III OSK 1400/21 - Wyrok NSA z 2022-09-23

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm. - dalej...

II SA/Wa 1681/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-12

przy Polskiej [...]. Wykształcenie, doświadczenie zawodowe, stanowi, zdaniem organu, potwierdzenie, że osoba ta posiada wiadomości specjalne dla oceny zaistnienia okoliczności...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0V1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) orzekł jak w wyroku. ...

II SA/Wa 1281/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-04

o wyższym wykształceniu [...], która w 2010 r. ukończyła Wyższą Szkołę [...] w [...] (Zamiejscowy Wydział [...] w [...]), uzyskując tytuł zawodowy [...] z oceną dostateczną...
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.). ...

III OSK 6168/21 - Wyrok NSA z 2022-02-24

ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...
oraz publikacjami zawodowymi, zaś w dostępnej dokumentacji nie ma planu naukowego stażu, który w takich przypadkach jest wcześniej uzgodniony z ośrodkiem prowadzącym...