Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

II OSK 278/16 - Wyrok NSA z 2017-10-26

. naruszenie art. 15 ust. 1 u.o.p.d.k. poprzez nie zasięgnięcie opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję...
, twierdzenia Burmistrza [...] o braku konieczności zasięgania opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej...

II OSK 717/18 - Wyrok NSA z 2020-01-28

, że odwołanie skarżącego nie było konsultowane ze wszystkimi stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi właściwymi ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Miejski Dom...
r., w którym organ pytał, jakie działają stowarzyszenia zawodowe i twórcze właściwe ze względu naradzaj działalności prowadzonej przez MDK w [...] i odpowiedzi...

I SA/Po 846/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-10

kasacyjnej do dnia 19 marca 2018 r. przebywał na urlopie zagranicznym, na Wyspach Zielonego Przylądka, a po powrocie do kraju uległ nagłej chorobie, która uniemożliwiła...
na niemożność podejmowania aktywności zawodowych oraz odwodnienia organizmu, pełnomocnik zobowiązany był do przebywania w domu oraz leżenia, a także zaniechania kontaktów...

II SA/Łd 513/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-15

jego niezastosowanie i nieprzeprowadzenie konsultacji ze stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi właściwymi ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Miejski Dom...
treści art. 15 ust. 1 ustawy organ nie zasięgnął opinii wszystkich stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej...

III SA/Kr 588/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-11

. z art. 15 ust. 7 i art. 26a ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Ośrodku...
Kultury w B oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Ośrodek Kultury w B, Burmistrz B odwołał M...

II FZ 347/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-19

do kraju uległ nagłej chorobie, która uniemożliwiła mu wywiązanie się w zakreślonym przez WSA terminie z nałożonego na niego obowiązku procesowego., W uzasadnieniu powyższego...
innej osoby (innego zawodowego pełnomocnika świadczącego usługi prawne w kancelarii adwokackiej, na adres której doręczono wezwanie) w dokonaniu żądanej przez WSA czynności...

II SA/Bd 440/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-30

kulturalnej poprzez zaniechanie (przed wydaniem zaskarżonego zarządzenia) obowiązku zasięgnięcia opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu...
kompetencji wójta przez jego drugiego zastępcę., W odpowiedzi na skargę organ, działający przez zawodowego pełnomocnika, wniósł o jej oddalenie oraz o zasądzenie kosztów...

II SA/Op 276/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-11-29

pracowników,, 12) utrudnianie uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia,, 13) utrudnianie awansu zawodowego nauczycieli,, 14) zmuszanie do pracy zdalnej w trakcie sprawowania...
postępowania stron w zakresie awansu zawodowego nauczyciela stażysty.' W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia, o których poinformowano Burmistrza K. w piśmie...

III SA/Kr 1127/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-06

'długotrwałej choroby', 'naruszenia zasady współpracy', 'naruszenia zasady poufności i danych uzyskanych przy realizacji zadań'. Wskazał również na sprzeczny z prawem...
w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych'.), W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Olkuszu wniosła o jej oddalenie jako bezzasadnej, uznając że przesłanki obligujące...

VII SAB/Wa 219/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-16

zawodową i generuje koszty udziału i dojazdu pełnomocników., Kolejną przyczyną odwołanych czynności są pisma pp. [...] o różnych przyczynach braku możliwości...
2021 r. i 31 sierpnia 2021 r. Dnia 6 listopada 2020 r. nie dokonano wizji wobec nieudostępnienia działki z powodu choroby strony na COVID. Oględziny 22 czerwca 2021 r...
1   Następne >   3