Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II OSK 724/19 - Wyrok NSA z 2022-02-17

dotyczącej zamiaru odwołania skarżącej ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy K. z związkami zawodowymi oraz ze stowarzyszeniami zawodowymi...
i Gminy K. nie funkcjonują związki zawodowe. Pojęcia związków zawodowych nie można w tym przypadku rozszerzać na wszystkie związki zawodowe skupiające artystów...

II SA/Po 259/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-11

dotyczącej zamiaru odwołania skarżącej ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy K. z związkami zawodowymi oraz ze stowarzyszeniami zawodowymi...
działalności kulturalnej, dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych...

II OSK 1465/19 - Wyrok NSA z 2022-06-01

Kultury w B.. Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia się następująco., Zaskarżonym zarządzeniem Burmistrz B., po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających...
w Ośrodku Kultury w B. oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez ww. Ośrodek Kultury, odwołał skarżącą...

III SA/Kr 1016/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-14

Kodeksu pracy, po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną...
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), ze względu na konieczność...

III SA/Kr 334/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-04

właściwych związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Od dnia 1 stycznia 2012 r. zasięgnięcie takiej opinii nie jest konieczne w przypadku wyłonienia...
i zatrudnienie osoby powołanej, z drugiej zaś osłabia pozycję pracownika, którego można odwołać bez konsultacji ze związkami zawodowymi i środowiskami zawodowymi. Sumą tej prezentacji...

II SA/Go 815/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-08

kontroli stwierdzono, że dyrektor H.R. w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielała niektórym nauczycielom, w tym sobie, pomimo braku kwalifikacji zawodowych do nauczania...
, mimo że usprawiedliwiona, bo spowodowana chorobą oraz koniecznością przeprowadzenia zaleconego leczenia, ma i będzie miała negatywny wpływ na funkcjonowanie Zespołu...

III SA/Kr 757/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-23

w rozumieniu art. 24125a Kodeksu Pracy, działających w Centrum; c) dwóch przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na zakres działania Centrum...
Miejskiej i jednocześnie nie był on 'przedstawicielem stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na zakres działania Centrum ' (§ 6 ust. 2 lit. c) Statutu...

II SA/Ol 1125/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-27

zdrowotne skarżącego są pod kontrolą, a choroba skarżącego nie przeszkadza mu w normalnym funkcjonowaniu i wykonywaniu pracy zawodowej. Organ natomiast odwołał...
; nie są chorzy na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim; mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło...

II SAB/Go 291/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-09

roku. Wiele osób spośród pracowników przebywało i przebywa na kwarantannie, zwolnieniu z powodu choroby własnej lub dziecka. Praca, w tym przekazywanie informacji...
; 2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych; 3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa; 4) podmioty reprezentujące państwowe osoby...

II SA/Bd 1226/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-10-13

organizacyjnego, niezawierający opinii związków zawodowych oraz wykazu pracowników niepedagogicznych, jak i nieuwzględniający uwag zawarty w piśmie znak: [...] w zakresie liczby...
przez związki zawodowe uznała za bezpodstawny z tego powodu, że obie opinie zostały przesłane do organu w formie papierowej w dniu 29 maja, zaś w formie elektronicznej - 2 czerwca...
1   Następne >   +2   4