Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II OSK 724/19 - Wyrok NSA z 2022-02-17

dotyczącej zamiaru odwołania skarżącej ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy K. z związkami zawodowymi oraz ze stowarzyszeniami zawodowymi...
i Gminy K. nie funkcjonują związki zawodowe. Pojęcia związków zawodowych nie można w tym przypadku rozszerzać na wszystkie związki zawodowe skupiające artystów...

II SA/Po 259/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-11

dotyczącej zamiaru odwołania skarżącej ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy K. z związkami zawodowymi oraz ze stowarzyszeniami zawodowymi...
działalności kulturalnej, dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych...

III SA/Kr 379/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-20

) poprzez odwołanie dyrektora instytucji kultury bez zasięgnięcia opinii właściwych stowarzyszeń zawodowych i twórczych w zakresie zamiaru odwołania;, 2. art. 15 ust. 6 pkt 4...
warunki wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy. Obowiązkiem Burmistrza było bowiem ustalenie, jakie związki zawodowe oraz stowarzyszenia zawodowe i twórcze działają...

II OSK 1465/19 - Wyrok NSA z 2022-06-01

Kultury w B.. Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia się następująco., Zaskarżonym zarządzeniem Burmistrz B., po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających...
w Ośrodku Kultury w B. oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez ww. Ośrodek Kultury, odwołał skarżącą...

III SA/Kr 1016/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-14

Kodeksu pracy, po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną...
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), ze względu na konieczność...

I OSK 2238/20 - Wyrok NSA z 2022-12-02

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. w dacie wydania aktu - Dz. U. z 2019 r. poz. 1172...
organizacyjnej, a jedynie 'placówkę' wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, zaś ani ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych...

III SA/Kr 334/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-04

właściwych związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Od dnia 1 stycznia 2012 r. zasięgnięcie takiej opinii nie jest konieczne w przypadku wyłonienia...
i zatrudnienie osoby powołanej, z drugiej zaś osłabia pozycję pracownika, którego można odwołać bez konsultacji ze związkami zawodowymi i środowiskami zawodowymi. Sumą tej prezentacji...

II SA/Go 815/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-08

kontroli stwierdzono, że dyrektor H.R. w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielała niektórym nauczycielom, w tym sobie, pomimo braku kwalifikacji zawodowych do nauczania...
, mimo że usprawiedliwiona, bo spowodowana chorobą oraz koniecznością przeprowadzenia zaleconego leczenia, ma i będzie miała negatywny wpływ na funkcjonowanie Zespołu...

III SA/Kr 757/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-23

, działających w Centrum; c) dwóch przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na zakres działania Centrum. 3. Jeżeli w Centrum nie działają zakładowe...
nie był on 'przedstawicielem stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na zakres działania Centrum ' (§ 6 ust. 2 lit. c) Statutu). Nadto Z. M...

II SA/Ol 1125/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-27

zdrowotne skarżącego są pod kontrolą, a choroba skarżącego nie przeszkadza mu w normalnym funkcjonowaniu i wykonywaniu pracy zawodowej. Organ natomiast odwołał...
; nie są chorzy na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim; mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło...
1   Następne >   +2   4