Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Ol 923/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-19

Inspektora Sanitarnego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. WSA/wyr.1 - sentencja wyroku W dniu 16 lutego 2005r. do Powiatowej Stacji...
Sanitarno-Epidemiologicznej wpłynęło skierowanie na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej M. S. wraz z kartą narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby...

II SA/Ol 131/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-19

A na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi...
Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że decyzją Nr '[...]' z dnia '[...]' Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził u S. A. chorobę zawodową - chorobę...

II SA/Ol 233/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-28

Inspektora Sanitarnego z dnia '[...]'. nr '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia 16 stycznia 2015 r. '[...]'Państwowy Wojewódzki Inspektor...
. zm.) i § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1367), po rozpatrzeniu odwołania...

II SA/Ol 809/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-23

Państwowego Inspektora Sanitarnego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w O., decyzją z dnia...
.), po rozpoznaniu zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u P.N., nie stwierdził choroby zawodowej: obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo...

II SA/Ol 725/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-11-09

Sanitarnego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. WSA/wyr.1 - sentencja wyroku Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia...
'[...]', znak '[...]' utrzymał w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia '[...]', znak '[...]' o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej...

II SA/Ol 1003/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-02-15

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej - oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi...
Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że decyzją z dnia '[...]' Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po rozpoznaniu zgłoszenia choroby zawodowej u D. D...

II SA/Ol 1076/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-13

Inspektora Sanitarnego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza na rzecz skarżącej od Państwowego Wojewódzkiego...
. Decyzją z dnia '[...]' Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w O. po rozpoznaniu zgłoszenia choroby zawodowej u D.D. nie stwierdził u wymienionej przewlekłej choroby...

II SA/Ol 420/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-12-08

'[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w O., decyzją Nr '[...]', z dnia 22 lutego 2005 r., w oparciu...
o orzeczenie lekarskie nr '[...]', wystawione przez Poradnię Chorób Zawodowych Przychodni Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej i orzeczenie lekarskie...

II SA/Ol 451/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-10-11

Sanitarnego z dnia '[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w O. Decyzją z dnia 21 marca 2005 r...
. '[...]' nie stwierdził u W. S. choroby zawodowej - przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym., Rozstrzygnięcie organu I instancji zapadło...

II SA/Ol 195/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-06-02

Sanitarnego z dnia '[...]' r., Nr '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej - oddala skargę. Decyzją z dnia 29 grudnia 2004 r., nr '[...]', Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny...
( Dz. U. z, 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.), po rozpoznaniu zgłoszenia choroby, zawodowej u J. K., nie stwierdził u w/w choroby zawodowej -, obustronny trwały ubytek...
1   Następne >   +2   +5   +10   59