Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Bd 399/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-10-20

. na decyzję Inspektor Sanitarny z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1. oddala skargę; 2. nakazuje zwrócić ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu...
. nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ('PPIS') w T. nie stwierdził u skarżącej J. D. choroby zawodowej w postaci przewlekłego zapalenia kaletki maziowej (przewlekła...

II SA/Bd 373/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-06-27

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. D. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w N. z dnia [...] sierpnia 2012 r. Nr [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej., Zaskarżona decyzja...

II SA/Bd 209/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-05-28

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę II SA/Bd 209/08, Uzasadnienie, Mikołaj B...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej., Powyższy organ zaskarżoną decyzją na podstawie art.138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania...

II SA/Bd 127/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-06-29

. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w I. decyzją z dnia [...] października 2021 r., nr [...] nie stwierdził u E. K...
. (zwanej dalej skarżącą) choroby zawodowej - przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat, wymienionej w poz...

II SA/Bd 246/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-26

Państwowego [...] Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. W związku z dokonanym przez Poradnię Chorób...
Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w T. zgłoszeniem z dnia [...] podejrzenia u skrzącej U. P. choroby zawodowej narządu głosu spowodowanej nadmiernym...

II SA/Bd 580/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-13

[...] Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] Państwowy...
Powiatowy Inspektor Sanitarny w B., na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1367...

II SA/Bd 899/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-11-14

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Państwowy...
., dalej powoływanej jako kp) i w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 105, poz. 869 ze zm...

II SA/Bd 880/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-25

2006r. sprawy ze skargi I. S. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] 2006 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę...
z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zgłoszenia choroby zawodowej - odmówił stwierdzenia...

II SA/Bd 1427/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-04

Państwowego [...] Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013r., poz. 1367; zwane dalej 'rozporządzeniem z 2009r.', po ponownym rozpatrzeniu sprawy...

II SA/Bd 59/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-05-12

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę II SA/Bd 59/04, UZASADNIENIE, W dniu [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w B. wydał decyzję...
nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nie stwierdzenia choroby zawodowej u pana J...
1   Następne >   +2   +5   +10   100