Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 14/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-11

. 540/ oraz art. 11 ust. 4 i art. 29 ust. 3 z art. 19 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz.U. 1983 nr 30...
lub choroby zawodowej w sposób właściwy dla rent zwykłych /art. 11 ust. 4 i art. 29 ust. 3 ustawy/ także do rent z tych tytułów. Do rent tych zastosowanie mają ogólne...

K 7/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-19

I. ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy - Kodeks...
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy /Dz.U. nr 16 poz. 77/ w zakresie w jakim nadaje nowe brzmienie art. 11 ustawy z dnia...

T 35/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-09-24

Prawa związków zawodowych w zakresie wpływu na ustawodawstwo reguluje ponadto art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych /Dz.U. nr 55 poz. 234 ze zm...
zawodowych' - posiada 'ogólnokrajowa organizacja międzyzwiązkowa, a także ogólnokrajowy związek zawodowy reprezentatywny dla większości zakładów pracy'. Ogólnopolski...

P 6/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-12-10

grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa - t.j. Dz.U. 1983 nr 30 poz. 143 ze zm./., W postępowaniu administracyjnym w sprawie o zasiłek...
zasiłku chorobowego, który nie jest równocześnie traktowany jako okres aktywności zawodowej, aby okresy te nie mogły być podwójnie zaliczane. Inne zaś rozumienie...

K 7/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-08-22

, o charakterze roszczeniowym i pokrywającym potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe, w szczególności chorobę i niezdolność do pracy. Konstytucja nie określa natomiast...
okresów nauki w szkołach związków zawodowych i w szkołach partyjnych wykracza poza przepisy poddane we wniosku Prezydenta RP kontroli Trybunału Konstytucyjnego...

Kw 1/89 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

oraz do pomocy w razie choroby lub niezdolności do pracy. Konstytucja nie dzieli przy tym obywateli na tych, którym to prawo do pomocy w razie choroby lub niezdolności do pracy...
Rzeczypospolitej Ludowej przypadł krótszy okres w porównaniu do obywateli, którzy rozpoczęli pracę zawodową po drugiej wojnie światowej., Jako jedną z zasadniczych form ochrony...