Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II PZP 4/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-06-16

1. Decyzja organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przedmiocie istnienia lub nieistnienia choroby zawodowej podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego...
., 2. Sąd powszechny rozpoznający sprawę o świadczenia z tytułu choroby zawodowej nie jest związany decyzją inspektora sanitarnego. Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora...

III RN 78/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-14

1. Brak jest podstaw prawnych, aby z prawnego pojęcia choroby zawodowej eliminować 'uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu', ze względu na stopień uszkodzenia...
. Wojewódzki Inspektor Sanitarny wniósł o jej oddalenie, podnosząc, że przy stwierdzeniu choroby zawodowej powinny być zachowane odpowiednie kryteria merytoryczne, zgodne...

III RN 188/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-01-18

Definicja prawna choroby zawodowej składa się z dwóch elementów, z których jeden jest formalnie wskazany w określonym wykazie, a drugi dotyczy sytuacji określonego...
Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi Polskich Kolei Państwowych...

III RN 110/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-02-03

podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek...
. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. nr 12 poz. 49/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294...

III RN 128/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-03-11

., (...) w przedmiocie choroby zawodowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1...
Sanitarnego w Dzielnicy W. z dnia 1 października 1997 r. o niestwierdzeniu u Włodzimierza M. choroby zawodowej narządu oddechowego i narządu słuchu. Rozstrzygając...

III RN 99/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-06-04

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalający skargę od decyzji odmawiającej stwierdzenia choroby zawodowej z powodu wydania orzeczenia lekarskiego...
Sanitarnego (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej w postaci wirusowego zapalenia wątroby typu 'B' na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Naczelnego Sądu...

III ZP 12/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-05-27

Jeżeli pracownik zakończył zatrudnienie w uspołecznionym zakładzie pracy, w którym był narażony na powstanie choroby zawodowej, lecz w czasie stwierdzenia stałego...
i art. 10 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /t.j. Dz.U. 1983 nr 30 poz. 144 ze zm./ przysługuje od Zakładu...

III RN 202/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-06-28

sprawy ze skargi Zygmunta D. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia 3 lipca 1998 r. (...) w przedmiocie choroby zawodowej na skutek rewizji...
na podstawie par. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm. - powoływanego nadal...

II PZP 2/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-06-29

Decyzja inspektora sanitarnego stwierdzająca chorobę zawodową lub brak podstaw do jej stwierdzenia nie wiąże sądu powszechnego rozpoznającego sprawę o świadczenia...
z tytułu choroby zawodowej także po oddaleniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wniesionej na nią skargi. Na poniższe pytanie prawne Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

III RN 36/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-06-04

Brak jest podstaw do wyłączenia z pojęcia choroby zawodowej uszkodzenia słuchu wywołanego działaniem hałasu, ze względu na stopień tego uszkodzenia. Sąd Najwyższy...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi Michała D. na decyzję Okręgowego Inspektora Sanitarnego PKP w G. w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej na skutek rewizji nadzwyczajnej...
1   Następne >   +2   4