Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 3/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-05-20

Chorobami zawodowymi są przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym w postaci guzków śpiewaczych, niedowładu strun głosowych i zmian...
przerostowych, wymienione w pkt 7 wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych...

I SA 902/96 - Wyrok NSA z 1997-01-10

Okoliczność, że podejrzewana o chorobę zawodową osoba zmarła, nie zwalnia organu inspekcji sanitarnej od obowiązku działania na podstawie orzeczenia lekarskiego...
do rozpoznania choroby zawodowej, czy też w ogóle nie pozwala na zajęcie stanowiska; w tym ostatnim przypadku zaś postępowanie administracyjne podlegałoby umorzeniu...

I SA 1942/99 - Wyrok NSA z 2000-03-23

chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./ podstawę do wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia., Jeżeli orzeczenia...
r. (...) w przedmiocie stwierdzenia u Romana D. choroby zawodowej - zawodowego uszkodzenia słuchu: - uchyla zaskarżoną decyzję, (...). Kolejowy Inspektor Sanitarny...

I SA 1540/95 - Wyrok NSA z 1996-02-29

W świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./, o tym czy schorzenie...
ma charakter zawodowy decydują dwa czynniki., Są nimi zamieszczenie schorzenia w specjalnym wykazie i istnienie związku przyczynowego pomiędzy chorobą a warunkami pracy...

I SA 2123/97 - Wyrok NSA z 1998-04-01

oddala skargę w przedmiocie choroby zawodowej. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w W. decyzją z dnia 24 listopada 1997 r. (...), utrzymał w mocy decyzję...
Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia 1 października 1997 r. (...) o niestwierdzeniu u Włodzimierza M. choroby zawodowej narządu oddechowego i narządu...

I SA 1121/93 - Wyrok NSA z 1994-04-08

Stosownie do par. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./ rozstrzygnięcie organów...
inspekcji sanitarnej sprowadza się wyłącznie do stwierdzenia lub odmowy stwierdzenia choroby zawodowej. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Wójta Gminy M...

I SA 102/94 - Wyrok NSA z 1994-05-05

Wniosek o ponowne badanie, o jakim mowa w par. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm...
do rozpoznania choroby zawodowej. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Genowefy Sz. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia 22...

I SA 1350/96 - Wyrok NSA z 1996-12-03

Orzeczenia lekarskie wydawane w sprawach chorób zawodowych mają charakter opinii, o jakiej mowa w art. 84 par. 1 Kpa., Z samej istoty tego dowodu wynika...
Anatola N. utrzymał w mocy decyzję Obwodowego Inspektora Sanitarnego PKP w B. z dnia 19.07.1996 r. orzekającą o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u odwołującego...

II SA 221/81 - Wyrok NSA z 1981-09-04

1. Z treści par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 45 poz. 271/ nie można wyprowadzić twierdzenia...
, że postępowanie wyjaśniające powinno zmierzać w kierunku ustalenia, czy choroba pracownika mieści się w wykazie chorób zawodowych i pozostaje w związku z warunkami...

I SA 2244/00 - Wyrok NSA z 2001-07-04

. (...) w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej - oddala skargę. Główny Inspektor Sanitarny decyzją z dnia 19 września 2000 r. utrzymał w mocy decyzję Wojewódzkiego...
Inspektora Sanitarnego w R. z dnia 14 czerwca 2000 r., stwierdzającą u Władysława P. chorobę zawodową w postaci uszkodzenia słuchu., Wojewódzki Inspektor Sanitarny w R...
1   Następne >   +2   +5   8