Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 448/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-05-22

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji. Przepis par. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz...
przepisu par. 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych zaś w takim przypadku były powody do orzeczenia o stwierdzeniu nieważności...

SA/Rz 559/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-05-12

uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

SA/Rz 1475/01 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2001-10-30

ze stosunku pracy albo naprawienia szkód wynikłych z wypadku w zatrudnieniu albo z choroby zawodowej'. Pojęcie stosunek pracy oznacza nawiązanie zatrudnienia w formach...
, aktywizacji zawodowej, zatrudniania cudzoziemców, świadczenia na wypadek bezrobocia,, 2. nadzoru nad warunkami pracy, a także higieny pracy,, 3. zbiorowego prawa pracy, związków...