Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 1313/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-04-02

Za chorobę zawodową nie może być uznane schorzenie /wymienione w wykazie chorób zawodowych/, wywołane nagłym i krótkotrwałym zdarzeniem mającym cechy wypadku przy pracy...
. Decyzją z 7 maja 1997 r. Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w C. stwierdził u Józefa J. chorobę zawodową w postaci ostrego zatrucia azotem w miejscu pracy...

II SA/Ka 943/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-02-21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczególnych zasad postępowania w sprawach podejrzenia, rozpoznawania...
i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach /Dz.U. nr 132 poz. 1115/ nie dotyczy sprawy niniejszej. Z brzmienia jego par. 10 wynika, iż postępowanie...

II SA/Ka 209/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-11-17

Zbyt niski stopień schorzenia mającego związek z warunkami pracy nie uzasadnia odmowy stwierdzenia istnienia choroby zawodowej. Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny...
w W. decyzją z 30 września 1997 r. orzekł, że u Władysława Ś. brak jest podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej w postaci uszkodzenia słuchu, wymienionej w pozycji 15...

II SA/Ka 2111/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-09-30

W decyzji stwierdzającej chorobę zawodową organ inspekcji sanitarnej nie wskazuje pracodawcy, u którego pracownik był ostatnio narażony na działanie czynników...
nie był mierzony i nie było możliwości dokonania pomiarów z uwagi na zlikwidowanie tej myjni., Poradnia Chorób Zawodowych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w B. orzeczeniem z 14...

II SA/Ka 58/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-07-03

oddala skargę w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. (...) Z przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego wynika, że aczkolwiek skarżąca...
w (...) diagnozy, nie dały podstaw do stwierdzenia u skarżącej choroby zawodowej w związku z tym, iż rozpoznane u niej schorzenia - nie są ujęte w obowiązującym wykazie chorób...

II SA/Ka 1051/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-03-25

oddala skargę w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej narządu słuchu. (...) Sąd nie dysponuje wiadomościami z zakresu nauk medycznych. Dociekania...
Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294/ zawarte jest dla Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej upoważnienie do szczegółowego...

II SA/Ka 88/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-12-16

zawodowe, gdyż umożliwia występowanie niepożądanych zdarzeń związanych z pracą /par. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp/, stwarza zagrożenia...
w środowisku pracy, mogące spowodować wypadek lub chorobę /par. 2 pkt 13 ww. rozporządzenia/. Powyższe stanowisko jest, jak wskazał organ odwoławczy, zgodne z opinią wyrażoną...