Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 1457/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-05-08

Nawet najmniejszy stopień uszkodzenia słuchu, który mieści się w pojęciu choroby zawodowej wymienionej w wykazie chorób zawodowych stanowiących załącznik...
do uznania zachorowania na chorobę zawodową. Jedynie dające się wykazać wyższe prawdopodobieństwo zachorowania na taką chorobę w innym niż zakład pracy środowisku...

II SA/Gd 203/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-01-12

ze skargi Włodzimierza L. na decyzję Okręgowego Inspektora Sanitarnego PKP w G. z dnia 6 stycznia 1998 r. (...) w przedmiocie choroby zawodowej - uchyla zaskarżoną...
decyzję. Decyzją z dnia 15 października 1997 r. Obwodowy Inspektor Sanitarny PKP w G. nie stwierdził u Włodzimierza L. choroby zawodowej - uszkodzenie narządu słuchu wywołane...

II SA/Gd 1830/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-09-09

stwierdzenia choroby zawodowej. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie par. 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r...
. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./ za choroby zawodowe uważa się choroby określone w wykazie chorób zawodowych stanowiącym załącznik do rozporządzenia...

SA/Gd 1655/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-11-16

dotyczących orzekania w stosunku do żołnierzy niezawodowych oraz żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska etatowe do stopnia wojskowego kapitana o związku ich chorób...
w przedmiocie istnienia lub nieistnienia choroby zawodowej podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego., 2. Sąd powszechny, rozpoznający sprawę o świadczenie...

II SA/Gd 1087/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-05-24

Sprawa ze skargi Krzysztofa R. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. z dnia 7 maja 1998 r. (...) w przedmiocie kosztów badań środków spożywczych - uchyla zaskarżoną decyzję; (...).

II SA/Gd 1264/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-12-17

uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego (...) w przedmiocie usunięcia stwierdzonych uchybień na stanowiskach pracy w pomieszczeniach produkcyjnych (...).

I SA/Gd 1359/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-03

. złożył egzamin czeladniczy przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w L. Z załączonej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wynika, że nauka zawodu trwała...
wyszkolenia ucznia, niewyjaśnienie przyczyn złożenia wniosku z opóźnieniem /choroba podatnika trwająca od 22 sierpnia do 18 listopada 1995 r./, niewyjaśnienie czy osoba...

II SA/Gd 26/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-04-08

stosownych wniosków w terminie określonym w art. 25 ust. 2 oraz zwalniając z obowiązku odrębnego udokumentowania kwalifikacji zawodowych /art. 25 ust. 4/., Wykładnia przepisów...
, który winien być mu przywrócony z uwagi na chorobę jaka uniemożliwiła mu złożenie wniosku w terminie., Przywrócenie terminu przewidziane w art. 58 i art. 59 Kpa jest instytucją...