Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III ZP 12/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-05-27

Jeżeli pracownik zakończył zatrudnienie w uspołecznionym zakładzie pracy, w którym był narażony na powstanie choroby zawodowej, lecz w czasie stwierdzenia stałego...
i art. 10 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /t.j. Dz.U. 1983 nr 30 poz. 144 ze zm./ przysługuje od Zakładu...

III ZP 45/97 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-04-17

z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych /t.j. Dz.U. 1983 nr 30 poz. 144 ze zm./ - dopuszczalne jest stosowanie art. 358[1...
ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych oraz art. 5 Kc przez przyjęcie, że ZUS prawidłowo ustalił wysokość...

III ZP 10/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-05-13

o rencistów, tylko wówczas, gdy /według ówczesnej nomenklatury/ była to renta I lub II grupy albo renta inwalidzka w związku w wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową...

III ZP 35/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-12-22

jest stosunek pracy /np. odprawa emerytalna lub rentowa/, o odszkodowanie z różnych tytułów /np. wypadków przy pracy, chorób zawodowych, niewykonania obowiązków wobec...
października 1996 r. W dniu 25 listopada 1996 r. powód zgłosił się do pracy. Wcześniej korzystał ze zwolnienia lekarskiego z powodu choroby. Nie został jednak dopuszczony...

II GPS 2/15 - Uchwała NSA z 2016-05-23

i chorób zawodowych (część VI), świadczenia (zasiłki) rodzinne (część VII), świadczenia w razie macierzyństwa (część VIII), świadczenia w razie inwalidztwa (część IX...
do ochrony zdrowia, łączył to prawo z prawem do ochrony w razie choroby lub niezdolności do pracy. Z kolei przepis ust. 2 tego artykułu, jako jedno z zadań służących wykonaniu...

I OPS 5/12 - Uchwała NSA z 2012-12-11

wymagającej opieki, jest zrekompensowanie tej osobie rezygnacji z aktywności zawodowej poprzez wypłatę jej określonej przepisami kwoty (art. 17 ust. 3 cyt. ustawy) oraz opłacenie...
rezygnacji z aktywności zawodowej., Po rozpoznaniu skargi M. Ś., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dnia 26 października 2011 r. uchylił decyzję Samorządowego...

III ZP 22/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-08-06

/ lub do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, które mogą prowadzić do odzyskania sprawności zawodowej po okresie czasowej niezdolności do pracy. Okres choroby i pobierania...
/Dz.U. nr 96 poz. 448/ także wtedy, gdy jego inwalidztwo powstało przed podjęciem tego zatrudnienia, jeżeli pracownik stał się niezdolny do pracy wskutek choroby stwierdzonej...

I OPS 15/13 - Uchwała NSA z 2014-06-26

nad dzieckiem w sytuacji trudności z połączeniem obowiązków opiekuńczych z obowiązkami zawodowymi. Nie ulega zatem wątpliwości, zdaniem Sądu, że opieka nad trojgiem dzieci...
, urodzonych w tym przypadku podczas jednego porodu, uniemożliwia wykonywanie jakichkolwiek obowiązków zawodowych, co w niniejszej sprawie skutkowało pogorszeniem sytuacji...

II FPS 1/10 - Uchwała NSA z 2010-05-24

, pozbawiony jest gwarancji, że taki stan nie ulegnie zmianie na skutek choroby, czy nieszczęśliwego wypadku. W tym kontekście zapewniona przez pracodawcę opieka medyczna...
i przygotowania zawodowego dorosłych,, 3) egzaminów lub licencji,, 4) badań lekarskich lub psychologicznych,, 5) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków...