Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II PZP 4/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-06-16

1. Decyzja organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przedmiocie istnienia lub nieistnienia choroby zawodowej podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego...
., 2. Sąd powszechny rozpoznający sprawę o świadczenia z tytułu choroby zawodowej nie jest związany decyzją inspektora sanitarnego. Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora...

OPS 3/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-05-20

Chorobami zawodowymi są przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym w postaci guzków śpiewaczych, niedowładu strun głosowych i zmian...
przerostowych, wymienione w pkt 7 wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych...

II PZP 2/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-06-29

Decyzja inspektora sanitarnego stwierdzająca chorobę zawodową lub brak podstaw do jej stwierdzenia nie wiąże sądu powszechnego rozpoznającego sprawę o świadczenia...
z tytułu choroby zawodowej także po oddaleniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wniesionej na nią skargi. Na poniższe pytanie prawne Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

III ZP 9/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1999-10-27

organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przedmiocie istnienia lub nieistnienia choroby zawodowej podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 2. Sąd...
powszechny rozpoznający sprawę o świadczenia z tytułu choroby zawodowej, nie jest związany decyzją inspektora sanitarnego'. Z drugiej strony skład Sądu Najwyższego rozważający...

OPS 12/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

w razie wypadku i chorób zawodowych powstałych w związku ze służbą wojskową /Dz.U. nr 53 poz. 342 ze zm./ odnosi się wyłącznie do postępowania w sprawie odszkodowania...

OPS 11/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-12-02

i ubezpieczeń społecznych /art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz.U. nr 123 poz. 776...
na podstawie art. 138 par. 2 Kpa oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...

III AZP 11/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-01-31

Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego:~ Czy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają obowiązek wydania decyzji administracyjnej w sprawie pobrania opłaty za wykonanie badania i inne czynności wynikające z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. nr 12 poz. 49 ze zm./,czy też wydanie takiej decyzji jest zbędne z uwagi na to, że pobranie opłaty wynika wprost z przepisu art. 36 ust. 1 powołanej ustawy o Państwowej Inspek...

OPS 8/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-06

Organem właściwym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 123 poz. 776...
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 123 poz. 776 ze zm. - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu...

III ZP 51/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1998-02-12

Zawodowego 'Solidarność' skierowanego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do rozpoznania (...) o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na następujące zagadnienie prawne...
: I. W uzasadnieniu zagadnienia prawnego przedstawionego Sądowi Najwyższemu na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych /Dz.U. nr 55 poz. 234...

III AZP 4/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-04-27

. Zezwolenie na wykonywanie zawodu lekarza jest bowiem stwierdzeniem posiadania przez cudzoziemca odpowiednich kwalifikacji zawodowych, podczas gdy zezwolenie na zatrudnienie...
, leczenie i zapobieganie chorobom, a także wydawanie orzeczeń lekarskich'. Wykonywanie przez cudzoziemca zawodu lekarza w Polsce wymaga uzyskania zezwolenia Ministra...
1   Następne >   2