Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 452/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Katowicach z dnia [...] listopada 2010 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że decyzją z dnia [...] września 2007 r...

II SA/Go 182/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-21

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n w i a : zawiesić postępowanie. Decyzją [...] Państwowy...
zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach ( Dz...

II OSK 538/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-24

. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 15 lipca 2002 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną...
Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] lipca 2002 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej ., Wyrok ten wydano w następujących okolicznościach faktycznych...

IV SA/Gl 898/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-11

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia zawiesić postępowanie sądowe Decyzją z dnia [...] nr [...] Państwowy...
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851), po rozpoznaniu zgłoszenia choroby zawodowej, nie stwierdził u M.F. choroby zawodowej [...], wymienionej w pozycji...

III SA/Łd 546/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-17

. M. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: zawiesić postępowanie...
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. TG. Decyzją z dnia [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ł. odmówił stwierdzenia u M. M. choroby zawodowej w postaci obustronnego...

OSK 760/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-21

z dnia [...] stycznia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 20 lutego 2004 r. (sygn. akt 3/II SA/Ka 213/02...
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 65, poz. 294 ze zm.) orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u A. P. zawodowego uszkodzenia...

II OSK 1545/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-01

z dnia [...] października 2002 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem...
. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia [...] lipca 2002 r. nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej...

II SA/Łd 841/01 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-01-27

[...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
. o Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 90, poz.575 i Nr 106, poz. 668 z późn.zm.) oraz § 10 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1985 r. w sprawie chorób zawodowych...

II OSK 1437/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-09

w Katowicach z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem...
2006 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji orzekł, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach decyzją z dnia...

II OSK 1522/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-20

Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną II OSK 1522 / 07, UZASADNIENIE, Zaskarżonym...
w K. z dnia [...], którą to decyzją odmówiono stwierdzenia u G. O. choroby zawodowej wymienionej w pozycji [...] wykazu chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu Rady...
1   Następne >   +2   +5   +10   100