Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

VI SA/Wa 850/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-29

wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz decyzji ramowej Rady UE. W. B. wskazał również, iż w sprawie doszło do naruszenia art. 107 § 1 i § 3 k.p.a. poprzez niejasne...
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, decyzja ramowa Rady UE mieści się w zakresie prawa europejskiego., Organ odnosząc się do zakresu przedmiotowego pytań nr 121 i 123...

VI SA/Wa 1608/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-21

Powyższą uchwałę o zawieszeniu w czynnościach zawodowych ORA w C. podjęła na podstawie art. 44 ust. 3 p.o.a., w myśl którego to przepisu okręgowa rada adwokacka...
może zawiesić w czynnościach zawodowych, do czasu uiszczenia należności, adwokata, który zalega - pomimo wezwania - z zapłatą składki dłużej niż 6 miesięcy. Z powyższego przepisu...

VI SA/Wa 1723/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-14

. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych oddala...
zawodowych na podstawie art. 4c ust. 3 P.a., Powyższa uchwała Prezydium NRA zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Uchwałą z '(...)' czerwca 2015 r. ORA...

VI SA/Wa 2069/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

Prokuratury Rejonowej [...] i Sądu Rejonowego [...] wynika, że w dacie dokonywania przedmiotowej czynności Z. N., z uwagi na zawansowane stadium choroby Alzheimera...
czynności i ich skutków oraz nie był w stanie złożyć oświadczenia woli niezbędnego do udzielenia pełnomocnictwa. Biegli stwierdzili, że objawy choroby musiały być widoczne...

VI SA/Wa 365/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-16

Rejonowego [...] w P. w spr. [...] wynika, że w dacie dokonywania przedmiotowych czynności p. Z. N., z uwagi na zaawansowane stadium choroby [...], miał całkowicie wyłączoną...
niż w sprawie karnej, opierając się na tej samej dokumentacji medycznej stwierdził, że p. Z. N., z uwagi na zaawansowaną chorobę [...], już od 2002 r. nie mógł świadomie...

VIII SA/Wa 489/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

, w którym komornik musi zaprzestać wykonania pracy zawodowej, podczas gdy przepis ten jest sprzeczny z art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o wdrożeniu implementującej dyrektywę Rady UE...
działalności zawodowej,, - naruszenie przepisów postępowania tj. art. 6 kpa. i art. 8 kpa. poprzez zaniechanie kompleksowej wykładni obowiązujących przepisów prawa...

II GSK 560/20 - Wyrok NSA z 2020-08-25

wykonania pracy zawodowej., W ocenie skarżącego, jeżeli nie odnotowano w pracy komornika przypadków istotnych uchybień, np. w postaci nieprawidłowego przeprowadzania...
egzekucji - to automatyczne wygaszenie jego uprawnień zawodowych należy ocenić jako ingerencję niezgodną z zasadą proporcjonalności, a idąc dalej należy ją z całą stanowczością...

VI SA/Wa 657/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-05

prawniczego doświadczenia zawodowego, związanego ze stażem pracy kandydatów. Podejmując decyzję o powołaniu na stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla W.-Ś...
[...], z wynikiem dobrym, ukończył wyższe zawodowe studia administracyjne, uzyskując tytuł licencjata. W latach 1995-2002 pracował w spółce T. P.S.A. w P. Dnia [...].08.2002 r...

VI SA/Wa 1100/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-18

wydane zgodnie z prawem dokumenty, które stanowiły zatem dla organu zarówno dowód ukończenia przez kandydatów wymaganych studiów oraz zdania egzaminu zawodowego...
, że ilość i długość zastępstw zależy od patrona i jego potrzeb, bądź innych niezależnych okoliczności, takich jak choroba czy zawieszenie w pełnieniu obowiązków komornika...

II SA 1592/93 - Wyrok NSA z 1994-12-19

przeniesienia siedziby zawodowej z Ko. do K. i udzielenia zgody na indywidualne wykonywanie zawodu adwokata i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił...
zawodowej oraz o zezwolenie na indywidualne wykonywanie zawodu adwokat Marek W. ponawiał (...). Przez pewien czas - w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym...
1   Następne >   +2   6