Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II OSK 3037/19 - Wyrok NSA z 2022-05-26

[...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2019 r. sygn akt III SA/Gl 1263/18...
. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., Zaskarżony wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym., Decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 roku nr [...], Państwowy Powiatowy...

II OSK 3345/18 - Wyrok NSA z 2021-08-25

w ustawie o gospodarce nieruchomościami, czy też orzeczenia lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej (por. m.in. wyrok NSA z dnia 15 września 2009 r...
. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...

II OZ 1321/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-23

formalnych skargi., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że B. G., reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika, złożyła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium...
złożenie odpisu skargi, dokonując jednocześnie tej czynności procesowej. We wniosku pełnomocnik wyjaśniła, że z powodu choroby nie miała możliwości wykonywania czynności...

III SA/Lu 398/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-16

przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Wykonywanie tych zadań polega...
na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych...

III SA/Lu 400/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-07

są świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych...
i zawodowych. Wykonywanie tych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej...

III SA/Lu 401/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-09

przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Wykonywanie tych zadań polega...
na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób...

II SA/Rz 204/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-12

przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych., W takim też zakresie Inspekcja uzgadnia warunki...

II OZ 915/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-27

jest nieuzasadnione. Trafnie zauważył Sąd I instancji, iż skarżący był reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika, który - nie składając wniosku o zwolnienie od kosztów...
- wiedział już od daty wniesienia skargi o konieczności uiszczenia wpisu. W tej sytuacji choroba mocodawcy w ostatnim dniu terminu do uiszczenia opłaty, nie mogła uniemożliwić...

II OSK 2905/18 - Wyrok NSA z 2021-07-01

, skutkujące brakiem weryfikacji niezachowania standardów zawodowych w operacie stanowiącym podstawę decyzji, w szczególności na wyborze nieruchomości porównawczych...
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

II SA/Gl 1166/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-20

operatu szacunkowego może być dokonana przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych zgodnie z art. 157 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (w brzmieniu...
1   Następne >   +2   +5   10