Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

II OSK 1545/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-01

z dnia [...] października 2002 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem...
. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia [...] lipca 2002 r. nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej...

VII SA/Wa 1468/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-29

w [...], dalej 'PWIS', z [...] czerwca 2013 r., znak: [...], w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej., Wymieniony wyrok Sądu z 2 lipca 2013 r. został wydany...
zgłoszenie podejrzenia występowania u skarżącego dwóch chorób zawodowych: choroby układu wzrokowego oraz nowotworu złośliwego w postaci białaczki. Skarżący jako czynnik narażenia...

IV SA/Gl 468/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-14

ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej wznawia postępowanie sądowe i zmienia wyrok...
w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej u skarżącego., Decyzja organu inspekcji sanitarnej II instancji utrzymywała w mocy decyzję...

II SA/Go 706/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-16

SA/Go 13/05 w sprawie ze skargi M.A. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...]) w przedmiocie choroby zawodowej I. zmienia...
podstaw do rozpoznania choroby zawodowej pylicy krzemowej płuc wymienionej w pkt 3.1 wykazu chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.07.2002 r...

II OSK 477/09 - Wyrok NSA z 2009-12-03

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1. uchyla wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12...
Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] lipca 2007 r., utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji, którą to decyzją stwierdzono u W. B. chorobę zawodową układu...

VII SA/Wa 1941/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-18

[...] września 2009 r. znak [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u J. K. -'drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających...
decyzją [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia [...] września 2009 r. odmawiającej stwierdzenia u wnioskodawczyni choroby zawodowej...

II SA/Bk 373/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-06-24

do stwierdzenia choroby zawodowej p o s t a n a w i a odrzucić skargę o wznowienie postępowania W piśmie z dnia 11 maja 2020r. skarżący W. K. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Białymstoku o ponowne rozpatrzenie jego sprawy dotyczącej choroby zawodowej, jaką jest borelioza. Wyjaśnił, że orzeczeniu Kliniki Chorób Zawodowych...

III SA/Wr 79/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-28

podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Dnia 19 lutego 2009 r. A. R. złożył skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego...
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...]r. Nr [...]w przedmiocie braku stwierdzenia choroby zawodowej z tytułu uszkodzenia narządu słuchu., Wnosząc...

III SA/Łd 70/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-20

Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę. Wyrokiem z dnia 17 listopada 2004...
[...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., W dniu 30 stycznia 2009 roku K. C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę o wznowienie postępowania...

IV SA/Po 550/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-19

Inspektora Sanitarnego w P. z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania /-/I.Kucznerowicz...
2008r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej. Uzasadniając wniosek o wznowienie postępowania, skarżący wskazał na fakt, iż Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 19...
1   Następne >   +2   +5   8