Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Kr 1071/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-22

szkolnictwa średniego, zawodowego pod których pod których budowę rzekomo nieruchomość została wywłaszczona;, b) oparcie rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie na niczym...
lub zawodowego, podjął próbę 'nieudanego dopasowania rzeczywistego zagospodarowania nieruchomości, a raczej braku jej zagospodarowania z planami z lat 80.' Zarzucił, że ww...

I OSK 1898/19 - Wyrok NSA z 2022-08-24

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm...
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepisy te należy traktować jako 'szczególne...

II SA/Ol 963/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-24

standardów zawodowych, a także zasad i norm dokonanej przez niego w operacie wyceny, na mocy art. 157 ust. 1 u.g.n. jest możliwa tylko przez organizację zawodową...
wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, mogła wystąpić o jego ocenę przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych. Mogła także przedłożyć...

I OSK 1745/07 - Wyrok NSA z 2008-02-22

na ponad 30 lat aktywności zawodowej pozostawał w zatrudnieniu jedynie przez 10 lat, z uwzględnieniem faktu, iż przez rok pobierał zasiłek dla bezrobotnych. Wobec tego fakt...
... okresu ubezpieczenia'. Skarżący z uwagi na ww. choroby, brak propozycji pracy z PUP oraz niemożność jej podjęcia z własnej inicjatywy, brak jakiejkolwiek motywacji...

II SA/Bd 1091/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-07

Prezydent M. T. (reprezentujący G. T. - 'Skarżącą'), działający przez zawodowego pełnomocnika, powtórzył zarzuty oraz argumenty przedstawiane w w odwołaniu od decyzji organu...
. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...

I OSK 857/19 - Wyrok NSA z 2022-06-07

majątkowego jest zbliżona do statusu osoby zaufania publicznego. Zarówno przepisy prawa, jak również standardy zawodowe oraz kodeks etyki nakładają na rzeczoznawcę majątkowego...
przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, to może skorzystać z możliwości oceny operatu przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych w celu skontrolowania...

II SA/Ol 965/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-17

przez rzeczoznawcę standardów zawodowych, a także zasad i norm dokonanej przez niego w operacie wyceny, na mocy art. 157 ust. 1 u.g.n. jest możliwa tylko przez organizację...
zawodową rzeczoznawców. Przy czym, przepisy prawa nie ograniczają kręgu podmiotów, które mogą wystąpić o taką weryfikację. Jeśli więc strona miała zastrzeżenia...

I SA/Wa 453/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-26

opinii rzeczoznawcy majątkowego, ani też nie zaskarżyła operatu szacunkowego z dnia [...] grudnia 2006 r. do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia...
do przeprowadzenia rozprawy, trudną do przezwyciężenia, jest nagła choroba strony potwierdzona zaświadczeniem lekarskim a nie zawiadomienie o rozprawie przed innym organem...

I OSK 1922/19 - Wyrok NSA z 2022-08-24

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.)., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W pierwszej kolejności...
art. 15zzs4 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...

I SA/Wa 2074/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-21

do niezawinionych przyczyn uchybienia terminowi zalicza się z reguły przerwę w komunikacji, powódź, pożar, inną katastrofę, nagłą chorobę strony, która nie pozwoliła na wyręczenie...
, że brak winy usprawiedliwia okoliczność skorzystania przez zawodowego pełnomocnika ze zbioru przepisów prawa zamieszczonych na stronach internetowych innego sądu...
1   Następne >   +2   4