Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

IV SA/Wr 536/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-22

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.K. na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w N. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w N. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej., Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:, Zgodnie...

II SA/Bk 407/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-10-07

2010 r., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n a w i a: uznać się miejscowo niewłaściwym i sprawę przekazać do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
w W. z dnia [...] kwietnia 2010 r., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., W odpowiedzi na skargę Okręgowa Komisja Lekarska MSWiA w W. wniosła, o odrzucenie skargi...

III SA/Gd 124/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-02-16

sprawy ze skargi S. J. na orzeczenie lekarskie Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. J. N. w Ł. z dnia 17 listopada 2008r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...

III SA/Kr 119/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-30

do stwierdzenia u zainteresowanej choroby zawodowej narządu głosu oraz umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego...
z dnia [...] 2004r. znak [...] o braku podstaw do stwierdzenia u zainteresowanej choroby zawodowej narządu głosu i decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia...

III SA/Kr 1146/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-30

[...] o braku podstaw do stwierdzenia u zainteresowanej choroby zawodowej narządu głosu oraz umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2004r. znak [...] o braku podstaw do stwierdzenia u zainteresowanej choroby zawodowej narządu głosu i decyzji Powiatowego...

IV SA/Wr 296/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-03

stwierdzenia choroby zawodowej., Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył co następuje:, Sąd, do którego wpłynęła skarga obowiązany jest z urzędu do zbadania...

IV SA/Gl 156/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-23

. sygn. akt IV SA/GL 466/08 ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia...
466/08 oddalił skargę A.S. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej...

VII SA/Wa 1319/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-18

Sprawa ze skargi A. J. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia 19 czerwca 2006 r. postanawia: uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę według właściwości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...].

VII SA/Wa 1662/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-09

Sprawa ze skargi D. K. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] maja 2010r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę według właściwości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

VII SA/Wa 992/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

Skarga Z. K. na pismo [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] marca 2010 r. znak: [...] postanawia przekazać skargę Z. K. celem rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w [...].
1   Następne >   2