Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X

III SA/Wr 573/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-16

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej postanawia umorzyć postępowanie Pismem...
., którą uchylono decyzję P P I S we W z dnia [...] r. Nr [...] orzekającą o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - grzybicy płytek paznokciowych rąk u M...

III SA/Kr 46/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-28

niejawnym skargi S. K., J. K. i J. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 3.10.2003r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n...
z dnia [...] 2003r. znak [...] o braku podstaw do stwierdzenia chorób zawodowych wymienionych w poz. 4, 9 i 15 wykazu chorób zawodowych, będącego załącznikiem...

II SA/Ke 258/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-05-27

na decyzję Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Decyzją z dnia [...] Inspektorat Sanitarny...
po rozpatrzeniu odwołania L.D. od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego S. z dnia [...] nr: [...] orzekającej o nie stwierdzeniu u L.D. choroby zawodowej, tj...

II SA/Ke 131/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2005-11-24

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe. II SA/Ke 131/05, U Z A S A D N I E N I E, Decyzją...
z dnia [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z [...] nie stwierdzającą u S. Ł. choroby...

IV SAB/Gl 1/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-14

niejawnym sprawy ze skargi A.J. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w R. w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n a w i a umorzyć...
Sanitarnego w R. w przedmiocie choroby zawodowej., W piśmie z dnia 30 stycznia 2012r. skarżąca wskazała, iż wobec wydania przez organ decyzji w sprawie stwierdzenia choroby...

III SA/Wr 540/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-25

chorób zawodowych postanawia: umorzyć postępowanie. Pismem z dnia [...] skarżący wniósł skargę na wskazane w sentencji postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania...
dotyczącego chorób zawodowych. Z akt administracyjnych sprawy wynika, że powodem zawieszenia postępowania administracyjnego było skierowanie skarżącego na ponowne badania...

IV SA/Gl 1171/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-08

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. H. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii...
[...] Nr [...] wydaną w przedmiocie choroby zawodowej., Dnia [...] skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i uczynił...

II SA/Ol 371/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-07-02

r. sprawy ze skargi M. O. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej postanawia umorzyć...
) na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej., Pismem z dnia 2 czerwca 2014 r. skarżący cofnął jednak powyższą...

IV SA/Gl 1164/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-24

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.J. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej p o s...
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., Następnie skarżący w piśmie nadanym w dniu [...] r. oświadczył...

IV SA/Gl 314/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-23

niejawnym sprawy ze skargi J.W. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w C. z dnia [...] nr [...] orzekającej o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej., W odpowiedzi na skargę z dnia [...] Państwowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   13