Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

III SA/Łd 1132/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-03

. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej 1) oddala skargę; 2...
Sanitarnego w Ł. z dnia [...] r. o braku podstaw do stwierdzenia u J.B. choroby zawodowej narządu wzroku pod postacią zwyrodnienia rogówki, wywołanej czynnikami chemicznymi...

II OSK 7/05 - Wyrok NSA z 2005-09-08

Wprowadzone w par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./ domniemanie prawne ma charakter...
w warunkach narażających na powstanie choroby zawodowej, to jednak została ona spowodowana przyczynami niepozostającymi w związku z pracą, lub że czynniki szkodliwe...

OSK 1180/04 - Wyrok NSA z 2005-02-24

zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./ nie przesądza, iż mamy do czynienia z przesłanką pozwalającą na uznanie tej choroby za zawodową. Według utrwalonego orzecznictwa...
Naczelnego Sądu Administracyjnego dla stwierdzenia choroby zawodowej konieczne jest wystąpienie takich przesłanek, jak: ustalenie u określonej osoby schorzenia...

II PZP 4/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-06-16

1. Decyzja organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przedmiocie istnienia lub nieistnienia choroby zawodowej podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego...
., 2. Sąd powszechny rozpoznający sprawę o świadczenia z tytułu choroby zawodowej nie jest związany decyzją inspektora sanitarnego. Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora...

II SA/Op 274/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-21

w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonywana w całości. Decyzją z dnia...
[...], nr [...], Miejski Inspektor Sanitarny w O. orzekł, że u J. J. brak jest podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - uszkodzenia narządu słuchu, wymienionej w poz. 15...

I SA 902/96 - Wyrok NSA z 1997-01-10

Okoliczność, że podejrzewana o chorobę zawodową osoba zmarła, nie zwalnia organu inspekcji sanitarnej od obowiązku działania na podstawie orzeczenia lekarskiego...
do rozpoznania choroby zawodowej, czy też w ogóle nie pozwala na zajęcie stanowiska; w tym ostatnim przypadku zaś postępowanie administracyjne podlegałoby umorzeniu...

II OSK 71/09 - Wyrok NSA z 2009-05-05

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną...
r. Nr 122, poz. 851 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi nie stwierdził u J. M. choroby zawodowej wywołanej działaniem promieniowania jonizującego...

II OSK 91/05 - Wyrok NSA z 2005-10-12

Bezpodstawnym jest wyłączenie z pojęcia choroby zawodowej uszkodzenia słuchu jedynie ze względu na stopień stwierdzonego uszkodzenia, gdy wykazano, iż uszkodzenie...
to spowodowane zostało hałasem, to ocena w orzeczeniu lekarskim w zakresie ubytku słuchu w uchu lewym nie dawała podstawy do wyłączenia choroby zawodowej. Naczelny Sąd...

OSK 1662/04 - Wyrok NSA z 2005-06-14

O istnieniu choroby zawodowej z par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./ przesądzają...
dwie przesłanki, które muszą występować łącznie: stwierdzona choroba musi mieścić się w wykazie chorób zawodowych/załączniku do powołanego rozporządzenia/, a praca...

I SA 1540/95 - Wyrok NSA z 1996-02-29

W świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./, o tym czy schorzenie...
ma charakter zawodowy decydują dwa czynniki., Są nimi zamieszczenie schorzenia w specjalnym wykazie i istnienie związku przyczynowego pomiędzy chorobą a warunkami pracy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100