Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SA/Wa 85/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

, jakkolwiek sprawy te nie są sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych czy sprawami dotyczącymi chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych...
powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczność sprawowania opieki nad chorym...

II OSK 2710/12 - Wyrok NSA z 2014-04-09

osobowości nieznacznie upośledzające zdolności adaptacyjne; 2) brak widzenia obuocznego u osoby z chorobą zezową (zez zbieżny lewego oka) oraz małym niedowidzeniem oka lewego...
zawodowego - Kategoria Z, grupa II. Rozstrzygnięcie zostało wydane na podstawie art. 5 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy...

II SA/Sz 795/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-25

i nie sanuje tego zaliczenie przedmiotu w listopadzie 2018 r. Dziekan wskazał, że M. K. nie zaliczył także przedmiotu 'Choroby wewnętrzne'. Zdaniem Dziekana, wbrew podnoszonym...
przez studenta twierdzeniom, test podsumowujący przedmiot 'Choroby wewnętrzne' nie miał charakteru diagnostycznego, lecz jego zaliczenie było warunkiem koniecznym...

II SA/Wa 366/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-18

) oraz przestrzeganiem kosztownej diety. Z uwagi na sprawowanie opieki nad matką, skarżący nie mógł w pełni wykonywać swoich obowiązków zawodowych., Do czasu choroby matka pomagała...
pojęciu instytucji z zakresu pomocy społecznej., Skarżący podkreślił też, że w czasie choroby matki nie mógł w pełni wykonywać swoich obowiązków zawodowych...

II SA/Bk 114/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-23

, że w roku akademickim 2018/2019 skarżący nie zaliczył przedmiotu - 'Choroby wewnętrzne' - otrzymując w obu terminach poprawkowych ocenę niedostateczną. W dniu [...] września 2019 r...
, chyba że przyczyną powtórnego niezaliczenia była długotrwała choroba. Powtarzanie roku z powodu długotrwałej choroby jest możliwe, nie więcej niż raz w okresie studiów...

II SA/Wa 348/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-25

z chorób zakaźnych i chorób wewnętrznych. Kolejni Dziekani najpierw przedłużali studia skarżącemu, potem skreślali go kilkakrotnie z listy studentów z powodu braku zaliczeń...
i na wniosek studenta uchylali decyzję o skreśleniu z listy studentów dając mu kolejne szanse ukończenia studiów., Egzamin z chorób zakaźnych skarżący złożył w czerwcu...

III SA/Gd 52/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-07-29

. L. nie zaliczył semestru IX w roku akademickim 2019/2020 w określonym terminie z następujących przedmiotów: 'Praktyka zawodowa'., P. L. wystąpił do organu z wnioskiem...
oraz, że uiścił jednorazową opłatę za powtarzanie semestru w wyznaczonym terminie. Wyjaśnił, że starał się odbyć praktykę zawodową w czasie wakacji w 2020 r., jednak ze względu...

II SA/Wa 2207/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-21

że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowe go magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat...
z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, z którego wynika że student, który ukończył jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, nie ma prawa...

I OSK 2531/16 - Wyrok NSA z 2018-09-26

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat., Artykuł 184 ust. 5...
p.s.w. ustanawia zasadę prawa do świadczeń pomocy materialnej do czasu ukończenia jednego kierunku studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, z którego wynika...

III OSK 130/21 - Wyrok NSA z 2021-03-10

świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego...
tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat., W nawiązaniu do zarzutów odwołania organ II instancji stwierdził, iż obszar wiedzy oraz inne akty...
1   Następne >   +2   +5   10