Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

I OSK 1032/13 - Wyrok NSA z 2014-06-10

, spowodowane to było zaburzeniami słuchu, czyli schorzeniem stanowiącym w przypadku strażaków chorobę zawodową, nadto powołał się na swoje wysokie kwalifikacje i zaangażowanie...
jego obliczania, i że utrata uprawnień do nurkowania, która nie jest chorobą zawodową, o czym świadczy orzeczenie Obwodowej Komisji Lekarskiej MSW w Katowicach...

II SA/Op 557/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-14

, stanowiącymi chorobę zawodową strażaków, a którego ponadto dopuszczono do służby jedynie warunkowo. Dodatkowo podniósł, że w październiku i listopadzie 2011 r. brał udział...
chorobę zawodową. W konkluzji stwierdził, że spełnił wszystkie przesłanki wymienione w § 5 ust. 1 rozporządzenia przemawiające za przyznaniem dodatku w maksymalnej...

II SA/Op 312/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-29

. w przedmiocie choroby zawodowej dotyczącej odwołującego, jak i wskazania na czym konkretnie polegała nieprawidłowość w wypełnianiu dziennych kart prac podwodnych...
opisując postawę B. B. wobec służby charakteryzowali ją jako postawę roszczeniową, nakierowaną tylko na osobiste korzyści. Postawa taka narusza zasady etyki zawodowej...

III SA/Łd 581/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-11

publicznego ( art. 231 § 1 k.k.), jak i przestępstwo niedopełnienia obowiązków w zakresie wypadków przy pracy lub chorób zawodowych ( art. 221 k.k.) są przestępstwami...

III SA/Łd 297/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-20

przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 § 1 k.k.), jak i przestępstwo niedopełnienia obowiązków w zakresie wypadków przy pracy lub chorób zawodowych (art. 221 k.k....
Lekarskiej MSW w Ł. w celu określenia stanu zdrowia i związku choroby ze służbą oraz ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby. Ponadto J. S. naruszając...

IV SA/Gl 1278/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-08

nie jest jednostką chorobową z powołanego przez organ § 62 pkt 1 załącznika do rozporządzenia, wymieniającego inne choroby przemiany materii nieznacznie upośledzające sprawność ustroju...
i zakwalifikowania jej do chorób dyskwalifikujących do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Przytoczył w tym względzie treść § 62 pkt 1 załącznika nr 2...

IV SA/Wr 704/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-27

r. skarżący nieprzerwanie był niezdolny do pełnienia służby z powodu choroby. Fakt ten potwierdziły przedłożone przez niego za ten okres zwolnienia lekarskie., Wobec...
. z powodu upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania przez niego służby z powodu choroby. Powyższa decyzja została w całości uchylona decyzją nr [...] z dnia [...] wydaną...

I OSK 138/14 - Wyrok NSA z 2015-06-26

. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) w art. 36 ust. 3 stanowi, że do zajmowania stanowisk oficerskich wymaga się posiadania co najmniej tytułu zawodowego inżyniera pożarnictwa...
wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej oraz tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskanie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu technika...

I OSK 1756/13 - Wyrok NSA z 2015-03-05

oficerskich wymaga się posiadania co najmniej tytułu zawodowego inżyniera pożarnictwa lub uzyskania uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku...
i 2 tej ustawy stanowiska oficerskie mogą zajmować również strażacy posiadający wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej oraz tytuł zawodowy...

SA/Rz 1750/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-05-17

(Dz. U. z 1997 nr 94 poz. 575 ze zm.) i par.1 ust.1 rozporządzenia MSWiA w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy PSP na określonych stanowiskach...
kierowania ludżmi. Wskazane jest zatem nie tylko doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim predyspozycje do kierowania dużą grupą ludzi, pracujących w sytuacjach...
1   Następne >   +2   5