Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 576/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-16

tych wypadków, a także zachorowań na choroby zawodowe oraz kontrola realizacji tych wniosków'. Zgodnie zaś z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych...
.), funkcjonariusz podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie dyscypliny służbowej, nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej, a zwłaszcza honoru, godności...

I OSK 999/12 - Wyrok NSA z 2013-02-13

niezastosowanie w sprawie art. 47 ust. 1 cytowanej ustawy. Podał, że skoro zaprzestał służby z powodu choroby z dniem 25 maja 2011 r., to rozkaz o zwolnieniu go ze służby...
funkcjonariusza ze służby m.in. na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 nie może nastąpić przed upływem 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby, chyba...

II SA/Wa 502/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

opisanych w art. 47 ust. 1 i 2a cytowanej ustawy, to w ocenie organu zostały one spełnione, gdyż od chwili zaprzestania służby z powodu choroby w dniu 29 sierpnia 2014 r. strona...
wyjaśnił, iż przepisy ustawy o związkach zawodowych znajdowały w sprawie jedynie odpowiednie zastosowanie., Od powyższego rozstrzygnięcia skargę do tutejszego Sądu wywiódł...

II SA/Wa 2215/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-26

art. 45 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 i ust. 2 pkt 1 i 3-7 nie może nastąpić przed upływem 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby, chyba że funkcjonariusz zgłosi...
pisemne wystąpienie ze służby. Tymczasem w niniejszej sprawie funkcjonariusz zaprzestał służby z powodu choroby z dniem [...] maja 2011 r., a zatem rozkaz o zwolnieniu...

I OSK 209/15 - Wyrok NSA z 2016-08-23

powołała się na przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku...
profesora specjalisty chorób zakaźnych. Wskazała również, że badanego uznano za całkowicie niezdolnego do służby oraz zaliczono do III grupy inwalidzkiej ze względu na charakter...

II SA/Wa 641/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

. na podstawie wyników przeprowadzonych badań oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz...
grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej oraz biurze ochrony rządu...

II SA/Wa 191/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-13

grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz w Biurze Ochrony...
Rządu (Dz.U. z 2014 r., poz. 1898)., Dodatkowym potwierdzeniem przewlekłego, utrwalonego występowania nadciśnienia tętniczego, czyli choroby powodującej niezdolność...

II SA/Wa 1096/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-10

podrażnienia [...] w aktualnym badaniu [...]. Powyższe schorzenie zostało zakwalifikowane zgodnie z §55p1 wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby...
chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014r. poz. 1898...

II SA/Wa 982/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-18

wyjaśnił, że zgodnie z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach [...] Zespołu [...][...]SG kat [...] w L. oraz [...]SG kat. II w W., ryzyko zagrożenia w postaci przeciążenia...
na stanowisku [...] Zespołu [...][...]SG kat. [...] w L., Jeśli chodzi natomiast o podnoszoną przez [...] SG K.K. kwestię choroby nowotworowej żony, organ stwierdził, że z pewnością...

II SA/Wa 951/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-26

od podstawowych obowiązków zawodowych. Nadto powyższe zajęcia zarobkowe wykonywała poza miejscem zamieszkania w J. oddalonym o ok. 30 km. i w R. oddalonym ok. 80 km. Wobec...
służby i pracy, za które nie przysługiwało uposażenie zasadnicze, wynagrodzenie lub zasiłek z tytułu choroby, a także okresów zawieszenia w czynnościach służbowych...
1   Następne >   3