Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

I SA 1830/94 - Wyrok NSA z 1995-02-03

stwierdza nieważność decyzji.

II SA/Wr 2383/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-09

, że uchwała ta została podjęta z istotnym naruszeniem art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 200Ir. Nr 79, poz. 854 ze zm.) oraz art. 43...
jest w sprawie, iż przedmiotową uchwałą Sejmik postanowił przekształcić Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ten sposób, że zlikwidował poradnię kardiologiczną oraz oddział chorób...

II SA/Wr 2384/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-09

naruszeniem art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) oraz art. 36, art. 39 ust. 2 i 3 i art. 43 ust. 3 ustawy...
tej uchwały spowoduje, że odpadnie podstawa do dokonania i zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala., Uzasadniając zarzut naruszenia art. 19 ustawy o związkach zawodowych...

III SA/Wr 64/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-26

u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Tym samym w praktyce...
Koordynatora ds. Marketingu i Współpracy z Samorządami. Podstawą rozwiązania umowy o pracę jest częsta i długotrwała nieobecność w pracy, spowodowana chorobą pracownika...

II SA/Lu 1205/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-12-02

Sprawa ze skargi Sejmiku Województwa L. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. z dnia 5 października 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia częściowej nieważności uchwały Nr XII/139/99 Sejmiku Województwa L. z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie powołania Rady L. Regionalnej Kasy Chorych - uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze i zasądza od Wojewody L. na rzecz Sejmiku Województwa L. 200 /dwieście/ zł kosztów postępowania.

III ARN 34/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

Sprawa ze skargi (...) na decyzję Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (...) w przedmiocie przdłużenia pobytu w domu pomocy społecznej i ustalenia odpłatności z tego tytułu na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 1995 r. I SA 1830/94~ uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.

II SA/Ke 388/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-09-30

uchwały przez samorządy gminne oraz samorząd zawodowy farmaceutów nie zwalnia organu powiatu od obowiązku określenia rozkładu czasu pracy aptek zgodnie z 'potrzebami ludności...
pracy, aby zapewnić dostępność do świadczeń także podczas jego nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą (art. 88 ust.4 ustawy). Oznacza to - w powiązaniu z rolą każdej...

II SA/Łd 1115/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-11-03

Sprawa ze skargi Zarządu Województwa Ł. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. z 21 czerwca 1999 r. (...) w przedmiocie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Medycyny Pracy w S. - uchyla rozstrzygnięcie nadzorcze; (...).

II OSK 2228/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

nieruchomościami, czy też orzeczenia lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej., Od razu, nawiązując do zarzutów II. 1) i 2) skargi kasacyjnej określonych...

II OSK 2254/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej., Od razu, nawiązując do zarzutów II. 1) i 2) skargi kasacyjnej określonych przez wnoszącego kasację jako materialne...
1   Następne >   +2   +5   +10   15