Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

I OSK 635/06 - Wyrok NSA z 2007-01-12

przed upływem 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu obłożnej choroby, chyba że funkcjonariusz pisemnie zgłosi wystąpienie ze służby., W ocenie Sądu...
, ale nie z powodu każdej choroby, a jedynie choroby 'obłożnej'. Przedmiotowa ustawa nie zawiera definicji choroby obłożnej., Sąd przytoczył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego...

III SA/Łd 667/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-11-27

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwolnienia A. D. ze służby w Służbie Więziennej w związku z nieobecnością w służbie spowodowaną chorobą, trwającą nieprzerwanie...
A. D. ze służby w Służbie Więziennej w związku z nieobecnością w służbie spowodowaną chorobą, trwającą nieprzerwanie przez okres powyżej dwunastu miesięcy od dni 28...

II SA/Wa 58/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-26

z następujących kategorii zdolności do służby:, 1) kategoria Z - 'zdolny', która oznacza, że jego stan zdrowia nie budzi żadnych zastrzeżeń albo że stwierdzone choroby...
lub ułomności nie stanowią przeszkody do pełnienia służby;, 2) kategoria N - 'niezdolny', która oznacza, że stwierdzone choroby lub ułomności uniemożliwiają mu pełnienie służby...

III SA/Łd 572/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-16

, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością., W myśl art.15 pkt.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich...
etyki zawodowej'., W myśl art.58 ust.1 wymienionej ustawy funkcjonariusz jest obowiązany postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem oraz przestrzegać przepisów niniejszej...

II SA/Sz 418/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-13

, gdyż choroba mu to uniemożliwia., Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej udzielając odpowiedzi, na skargę wniósł o jej oddalenie w całości, podtrzymując stanowisko wyrażone, w treści...
do pracy w [...] ale choroba mu to uniemożliwiła., A.G. przedłożył do akt historię choroby z zaznaczeniem, że przebywał na zwolnieniach lekarskich odpowiednio w okresie...

II SA/Wa 2761/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-24

. Centralna Komisja Lekarska wskazała, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz...
. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności kandydata do służby w Służbie Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz.U. z dnia 31 grudnia...

II SA 35/91 - Wyrok NSA z 1991-06-05

pracę zawodową lub służbę/. W takim jednak wypadku zwolnienie policjanta ze służby nie może nastąpić przed upływem 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby...
wykształcenie ekonomiczne, pełnił funkcję Szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w L. Na skutek choroby wieńcowej od dnia 21 marca 1990 r. przebywał najpierw w szpitalu...

I OSK 1061/09 - Wyrok NSA z 2010-02-16

zwolnieniu lekarskim. Prowadzenie postępowania na czas trwania choroby potwierdzonej stosowną dokumentacją lekarską pozbawiło R. M. możliwości obrony., Postanowieniem...
psychiatry z dnia [...] lipca 2007 r., w którym znajduje się stwierdzenie ' ... Zapoznalam się z historią choroby p. R. M., przeprowadziłam rozmowę z p. dr Med. J. M. K...

II SA/Ol 495/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-24

Pracy przy CZSW w Warszawie regulują powyższą kwestię i wskazują, że funkcjonariusze przebywający na zwolnieniu lekarskim w związku z długotrwałą chorobą, trwającą dłużej...
w wyniku choroby jaką przechodził pozostając na długookresowym zwolnieniu lekarskim, które chciałby ukryć. W sytuacji, kiedy skarżący poddałby się badaniom lekarskim w Zespole...

I OSK 1519/07 - Wyrok NSA z 2008-10-10

jest przybycie żołnierzy zawodowych do G. w związku z czym zwiększyło się zapotrzebowanie na lokale mieszkalne, zaś zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych...
, zasadniczym zadaniem Agencji jest zapewnienie żołnierzom zawodowym zakwaterowania w miejscu pełnienia służby., Od powyższej decyzji M. B. wniosła odwołanie, wnosząc o jej uchylenie...
1   Następne >   +2   4