Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

II OZ 750/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-05

., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2010 r. Wojewódzki Sad Administracyjny w Gliwicach odmówił przywrócenia terminu...
., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd wskazał, że skarżący nie uzupełnił w zakreślonym terminie braków formalnych skargi poprzez nadesłanie...

IV SA/Gl 283/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-06

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.R. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
rozpatrzenia prośby o uznanie choroby zawodowej'. Skarga ta została rozdzielona na dwie odrębne sprawy o sygn. IV SA/Gl 282/11 i IV SA/Gl 283/11. Skarga na decyzję...

IV SA/Gl 927/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-28

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia...

IV SA/Gl 209/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-06

czerwca 2008 r. sprawy ze skargi H. K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii...
do stwierdzenia choroby zawodowej. Zarządzeniem z dnia [...] r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi w terminie 7 dni, poprzez nadesłanie [...] odpisów...

II OZ 645/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-06

choroby zawodowej postanawia: 1) uchylić zaskarżone postanowienie, 2) przywrócić skarżącemu termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania. Wojewódzki Sąd...
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia [...] stycznia 2008 r. w przedmiocie choroby zawodowej. W ocenie Sądu I instancji skarżący...

II OZ 824/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

choroby zawodowej postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej WSA) w Krakowie postanowieniem z dnia 2 lutego 2016 r., sygn. akt III SA/Kr 1664/15...
choroby zawodowej., W uzasadnieniu postanowienia sąd I instancji wskazał, że S. J. wniósł do WSA w Krakowie skargę na decyzję MPWIS z dnia [...] października 2015 r...

II SA/Bd 617/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-10-19

Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić wniosek. Wyrokiem z dnia 21 września 2010 r. Wojewódzki...
., nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej., W dniu [...] października 2010 r. wpłynął do tutejszego Sądu wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie...

II OZ 638/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-23

choroby zawodowej postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, na podstawie art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
do wniesienia skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] w przedmiocie choroby zawodowej. W uzasadnieniu Sąd I instancji...

III SA/Łd 79/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-04-09

Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej p o s t a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi...
. z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej utrzymał zaskarżoną decyzję organu I instancji w mocy., Powyższa decyzja została doręczona pełnomocnikowi...

II SA/Bd 214/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-02-15

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odmówić przywrócenia terminu. Wyrokiem z dnia 7...
. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., Pismem z dnia 7 lutego 2011 r. W. S. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100