Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Lu 284/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-25

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej narządu głosu uchyla zaskarżoną decyzję...
: [...] z dnia [...] o braku podstaw do stwierdzenia u niego choroby zawodowej narządu głosu, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., W uzasadnieniu zaskarżonej...

III SA/Lu 285/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-25

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej narządu słuchu uchyla zaskarżoną decyzję...
: [...] o braku podstaw do stwierdzenia u niego choroby zawodowej narządu słuchu, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji...

II OZ 381/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-05

choroby zawodowej postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 09 marca 2009 r., sygn. akt III SA/Gd 125/09, odmówił...
w przedmiocie choroby zawodowej (zamiast ostatecznej decyzji administracyjnej właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego) jest równoznaczne z oczywistą...

III SA/Kr 757/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-21

: [...] w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie w sprawie zwolnienia od kosztów sądowych. W dniu 5 sierpnia 2010r. strona skarżąca...
2010r. wydaną w przedmiocie choroby zawodowej., Skarżąca domaga się zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych ze względu na bardzo trudną sytuację majątkową, starty...

IV SA/Wr 125/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-29

[...], nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: pozostawić bez rozpoznania wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym...

III SA/Łd 48/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-29

Sanitarnego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej p o s t a n a w i a: oddalić wniosek skarżącej - M.S. o przyznanie prawa pomocy...
Sanitarnego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej. W skardze tej skarżąca zawarła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości. Do skargi...

III SA/Lu 1708/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-01

niejawnym sprawy ze skargi H. B. na decyzję L.Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
[...] października 2015 r. w przedmiocie choroby zawodowej., Skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia oraz uiściła opłatę kancelaryjną w wysokości 100 zł...

II SA/Ke 1041/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-21

Sanitarnego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n a w i a: ustanowić dla J.N. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. J. N...
w przedmiocie choroby zawodowej., Wnioskodawca oświadczył, że jest osobą starszą, niepełnosprawną, od kilkunastu lat leczy się psychiatrycznie. Skarżący nie posiada żadnego majątku...

III SA/Gd 124/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-10

niejawnym sprawy ze skargi S. J. na orzeczenie lekarskie Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. J. N. w Ł. z dnia 17 listopada 2008r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
na stanowisku, że zaskarżenie orzeczenia lekarskiego jednostki orzeczniczej właściwej do wydania opinii w przedmiocie choroby zawodowej (zamiast ostatecznej decyzji...

II SA/Rz 328/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-10

podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej postanawia umorzyć postępowanie o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych. C. W. załączonym...
ze zm.), zgodnie z którym nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących m.in. chorób zawodowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100