Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X

II SA/Ol 493/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-09-23

z zakresu zdrowia publicznego, w celu zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, przez m.in. prowadzenie działalności zapobiegawczej...
chorób, uczuleń i innych dolegliwości lub objawów, które występują u dziecka, i mają znaczenie dla osób sprawujących nad nim opiekę, a nie informacje o odbytych...

II SA/Wa 453/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-08

powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, przez m.in. prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych...
17 ust 1 i ust 10 pkt 1, 2, 4 i ust 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi poprzez wprowadzenie zmian...

II SA/Łd 277/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-29

chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Sam fakt sporządzenia opinii o projekcie regulaminu, nie oznacza jeszcze jednak, że opinia taka ma charakter wiążący dla rady...
nieruchomości sytuacji w tym zakresie określa art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz...

IV SA/Wr 266/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-06

, że dodatek za trudne warunki pracy nie przysługuje w okresach nieobecności w pracy za wyjątkiem okresów:, - urlopu macierzyńskiego;, - urlopu wypoczynkowego;, - choroby...
niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży...

II SA/Wa 1302/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

w zakresie ww. kryterium przyjęcia dziecka do żłobka Rada wskazała, że najskuteczniejszą metodą ochrony społeczeństwa przed chorobami zakaźnymi są szczepienia...
się na mniejszą liczbę przypadków zachorowań na choroby zakaźne. Nadto zmiany te mogą doprowadzić do zmiany postrzegania Programu Szczepień Ochronnych, tj. pokazania...

II SA/Wa 4190/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-07

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.) w zw. z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta...
i chorób zakaźnych u ludzi w zw. z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu...

III SA/Kr 740/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-17

Kultury bez zasięgnięcia opinii związków zawodowych i stowarzyszeń zawodowych i twórczych, w sytuacji kiedy odwołanie dyrektora instytucji kultury wymaga uprzedniego...
zasięgnięcia opinii działających w niej związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez tę instytucję...

II SA/Bk 155/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-04-12

związków zawodowych działających w Operze i Filharmonii P., i Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. W § 1 ust. 4 i ust. 5 uchwały udzielono odwoływanemu urlopu...
zawodowy, i twórczy oraz posiadającego ogólnopolski zasięg. Nie zwrócono się o opinię do Stowarzyszenia Przyjaciół Opery i Filharmonii, bowiem z jego statutu nie wynika...

II SA/Go 95/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-31

1991 r., o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 263 ze zm.; dalej jako u.z.z.), polegające na zaniechaniu zasięgnięcia opinii związków zawodowych w sprawie...
indywidualnych - według organu - nie podlega opiniowaniu przez związki zawodowe, gdyż nie dotyczy kwestii rzutujących na prawa i interesy innych, niż wymienieni w uchwale...

IV SA/Wr 294/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-31

mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy L. na [...] r. oddala skargę W skardze do Sądu...
oraz nagród z funduszu specjalnego i dodatku mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy L...
1   Następne >   +2   6