Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

VI SA/Wa 2175/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-19

, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Definicja ta wskazuje na elementy charakteryzujące działalność gospodarczą; przede wszystkim celem...
, że jej czyny uległy przedawnieniu,, 2) pominięcie tego, że składając podyktowane jej i nieprawdziwe oświadczenie przez geologa powiatowego działała w stanie choroby...

II GSK 170/19 - Wyrok NSA z 2022-05-27

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095...
. Z tego więc powodu sporządzenie skargi kasacyjnej zostało powierzone zawodowemu pełnomocnikowi, który ma zadbać o profesjonalizm tego środka prawnego., W rozpoznawanej...

III SA/Gl 244/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-01

skarżący reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika wniósł o jego uzupełnienie o;, 1) informację KWK ,,D’’ czy podmiot ten dysponuje profilem geologicznym otworu wykonanego...
z dnia 2 marca 2002 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

II GSK 1826/18 - Wyrok NSA z 2022-04-07

uprawnienia zawodowe dokonali pomiaru dalmierzem DISTO D8 długości skarp i głębokości wykopów na podstawie ukośnych długości i kąta nachylenia skarpy, zgodnie z zasadami...
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - tekst jedn. Dz. U. z 2021 r...