Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

IV SA/Gl 631/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-12

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zasakrżoną decyzją z dnia [...] nr [...][ Państwowy...
: Kpa), art. 2351 Kodeksu pracy oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869 z późn. zm., dalej...

III SA/Po 274/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-28

, świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy, chorób zawodowych, jak również do dodatku funkcyjnego przysługującego w związku z pełnioną funkcją., Zgodnie z art...
w wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury, pełniąc odtąd zawodową służbę wojskową w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury., Na mocy decyzji Ministra...

III SA/Po 186/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-31

ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za długoletnia pracę, świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy, chorób zawodowych, jak również do dodatku...
. nr [...] A. M. został zwolniony z zajmowanego stanowiska służbowego w wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury, pełniąc odtąd zawodową służbę wojskową w powszechnej...

OSK 357/04 - Wyrok NSA z 2004-08-19

z powodu choroby /Dz.U. nr 111 poz. 706/. W myśl par. 2 rozporządzenia, organ prowadzący postępowanie usprawiedliwia niestawiennictwo uczestników tego postępowania z powodu...
choroby po przedłożeniu przez nich zaświadczenia wystawionego przez wyznaczonego lekarza według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia. Z zaświadczenia wynikać...

III OSK 327/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-24

swoje stanowisko w sprawie., Postanowieniem z 27 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach dopuścił do udziału w postępowaniu Związek Zawodowy [...]., Oddalając...
. 1 i 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...

II SA/Go 481/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-14

zawodowej. Naruszenie dyscypliny służbowej zgodnie z art. 132 ust. 2 ustawy, stanowi czyn policjanta polegający na zawinionym przekroczeniu uprawnień lub niewykonaniu...
kwestię upływu okresu przedawnienia z uwzględnieniem dwóch okresów zawieszenia postępowania ( ze względu na chorobę skarżącego i oczekiwanie na opinię prawną) i w rozważy...

II SA/Wa 1920/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-02

norm czasu pracy określonych w art. 85 ust. 1 ustawy o NIK w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...
. Wymieniony był nieobecny w pracy z powodu choroby przez okres 118 dni, przebywał na turnusie rehabilitacyjnym przez 6 dni, co stanowi nieobecność przez okres 124 dni. B. S...