Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol

II SA/Sz 318/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-11-14

zawodowej zespołu wibracyjnego w postaci mieszanej wymienionej w poz. 22 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia, 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób...
zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz...

SA/Sz 1524/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-24

Inspektora Sanitarnego z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. u c h y l a zaskarżoną decyzję, II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu...
chorób zawodowych (Dz.U. Nr 65, poz. 294 ze zmianami), § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad...

III SA/Kr 182/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-20

Inspektora Sanitarnego z dnia 29 listopada 2016 r. nr [....] w przedmiocie choroby zawodowej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej...
r. i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego z [...] 2012 r. Obie decyzje dotyczyły braku podstaw do stwierdzenia u zmarłej J. K. choroby zawodowej...

I OSK 1673/17 - Wyrok NSA z 2018-01-09

odszkodowania z tytułu długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem choroby zawodowej (630,83 złotych). Do wywiadu środowiskowego dołączone zostały dokumenty obrazujące...
bowiem doliczono do niego odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej, które powinno zostać uznane za jednorazowe świadczenie socjalne, niestanowiące dochodu w myśl ustawy o pomocy...

VII SA/Wa 2248/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-07

z tym przepisem nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona, skarżąca działanie organu, w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...

IV SA/Wr 323/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-20

trzech kończyn - zwyrodnienia stawu skokowego i obustronnego zapalenia nakłykci łokciowych (choroba zawodowa). Nie otrzymuje renty ani innego świadczenia. Obliczony...
, spowodowanego chorobą zawodową. Strona podała, że w ramach pomocy z MOPS-u otrzymuje dwudaniowe obiady w dni powszednie i jest to jedyny posiłek dziennie. Przyznana kwota...

SA/Po 1391/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-12-30

uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej (...).

I SA 1830/94 - Wyrok NSA z 1995-02-03

stwierdza nieważność decyzji.

SA/Rz 559/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-05-12

uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

II SA/Gl 1442/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-24

dokumenty o stwierdzenie choroby zawodowej, czy też brak wsparcia finansowego małżonki poza zasądzonymi alimentami, nie mają wpływu na wydane rozstrzygnięcie. Organ...
wskazane w odwołaniu i oświadczeniach załączonych do akt sprawy z których wynika: stwierdzenie choroby zawodowej małżonka osoby wymagającej opieki, lekceważące podejścia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100