Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Po 113/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-14

, zasądzenie kosztów udzielonej pomocy prawnej z urzędu, przeprowadzenie dowodu z: karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, zaświadczenia...
o stanie zdrowia, zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej z dnia [...], badania [...] z dnia [...], orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia [...], orzeczenia lekarza...

I SA/Łd 467/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-11-16

oświadczył, że nie będzie opłacał 'korupcyjnej administracji' i 'terrorystów', którzy próbowali go zabić. Podniósł, że jest na rencie z powodu choroby zawodowej i nie stać...

I SA/Gd 441/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-07

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1205), która w art. 2 pkt 10 definiuje 'rodzaj działalności według PKD' jako rodzaj przeważającej działalności...
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) - dalej: 'ustawa COVID-19', w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia...

II SA/Ol 173/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-14

jedynie, że z uwagi na zdiagnozowaną chorobę udzielono jej zwolnienia od wykonywania czynności zawodowych, wskazując, że chora może chodzić. Zatem z przedłożonego...
listopada 2014 r. (poniedziałek) nie mogła świadczyć żadnej pracy z uwagi na chorobę, która rozpoczęła się już podczas pobytu w M. Choroba uniemożliwiła podjęcie...

I SA/Lu 747/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-11-09

chorobą., Dyrektor Izby Skarbowej pominął całkowicie wskazane we wniosku zalecenia lekarskie zakazujące podejmowania jakichkolwiek czynności zawodowych ze względu...
na możliwość pogorszenia stanu zdrowia oraz podważył orzeczenie lekarskie o niezdolności do wykonywania czynności zawodowych spowodowanej chorobą., Pełnomocnik strony zgodził...

III SA/Wa 2366/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-31

rentę z Republiki Włoskiej przyznaną na podstawie włoskiego ustawodawstwa o ubezpieczeniu obowiązkowym od wypadków przy pracy i chorób zawodowych w związku z wypadkiem...

I SA/Po 794/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-17

przez RS, a część ze wskazanych dokumentów została złożona bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym. Oznacza to, że RS był zdolny do pracy zawodowej, a choroba objęta przedłożonymi...
to zatem, że RS był zdolny do pracy zawodowej, a choroba objęta przedłożonymi zaświadczeniami lekarskimi nie uniemożliwiła terminowego wykonania w.w czynności. Organ...

I SA/Gd 377/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-07

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1205), która w art. 2 pkt 10 definiuje 'rodzaj działalności według PKD' jako rodzaj przeważającej działalności...
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) - dalej...

I SA/Bk 69/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-12

odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra. Sporne odszkodowania zostały wyliczone zgodnie...

I SA/Kr 857/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-22

pracy zawodowej przez tę osobę oraz uzyskane przez nią odszkodowanie związane z chorobą zawodową w wysokości 11.130 zł świadczą o tym, że E. P. mogła zgromadzić taką kwotę...
stan faktyczny i odstaje od rzeczywistych wpływów na rachunek bankowy środków uzyskanych z pracy zawodowej. Organ obliczył, że różnica pomiędzy stanami środków uzyskanych...
1   Następne >   +2   +5   +10   56