Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

III SA/Wa 2601/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...
. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, ze zm., dalej: 'ustawa o rehabilitacji')., Strona zarzuciła...

III SA/Wa 1266/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

dojazdów do pracy i z pracy, dojazdu na badania i zabiegi, naprawę samochodu oraz jego ubezpieczenie eliminuje i zmniejsza ograniczenia zawodowe pracowników niepełnosprawnych...
materialnego, tzn. art. 33 ust. 4, art. 49 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (obecnie...

III SA/Wa 1630/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-22

przyczyny niepełnosprawności oznacza się następująco:, 1) 01-U - upośledzenie umysłowe;, 2) 02-P - choroby psychiczne;, 3) 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;, 4...
) 04-0 - choroby narządu wzroku;, 5) 05-R - upośledzenie narządu ruchu;, 6) 06-E - epilepsja;, 7) 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;, 8) 08-T - choroby układu...

III SA/Wa 1629/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-22

się następująco:, 1) 01-U - upośledzenie umysłowe;, 2) 02-P - choroby psychiczne;, 3) 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;, 4) 04-0 - choroby narządu wzroku;, 5...
) 05-R - upośledzenie narządu ruchu;, 6) 06-E - epilepsja;, 7) 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;, 8) 08-T - choroby układu pokarmowego;, 9) 09-M - choroby...

I SA/Sz 824/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-05

i dlatego został skierowany przez Fundusz Zdrowia. Nie stać go także na wykup leków przepisanych na wskazane choroby, tj. na serce, nadciśnienie, alergię, choroby...
gastryczne, psychiatryczne i choroby układu kostnego., Decyzją z dnia [...], wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy, organ I instancji odmówił umorzenia ww. zaległości. Decyzja...

III SA/Wa 2829/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-04

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm., dalej 'ustawa...
, a jakakolwiek choroba wynikająca z wadliwości instalacji byłaby znaczącym utrudnieniem w funkcjonowaniu szczególnie niepełnosprawnej osoby;, d) przez bezzasadne uznanie...

III SA/Wa 1633/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-26

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej Prezes PFRON), na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...
[...] , z której wynika, ze W.W. jest osobą niepełnosprawną w stopniu [...] na stałe, symbol 03-L, tj. m. in. choroby słuchu. W opinii stwierdzono, że W.W.cierpi...

III SA/Wa 834/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-28

, niż zakres ujmowany jako specjalne schorzenie (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu), jednakże z samych zaleceń ujętych na orzeczeniu (wideotelefon, tekstofon, aparat...
obniżenie wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w oparciu o art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...

III SA/Wa 1632/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

z 2003r.')., Zaznaczył, że zapis art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b) i art. 26a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej...
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zostało dokonane w sposób prawidłowy, a argumentacja Spółki nie zasługuje na uwzględnienie, W skardze na powyższą...

III SA/Wa 922/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-27

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm., dalej 'Urzon'), pracodawcy są zobowiązani...
podatkowych w znacznej części., Odnosząc się do podnoszonych przez pełnomocnika Strony argumentów, że z powodu nasilającej się choroby [...], spotęgowanej przeprowadzonym...
1   Następne >   3