Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

II FSK 3442/17 - Wyrok NSA z 2019-05-08

sierpnia 2015r., to jest już po zakończeniu okresu niezdolności do pracy z powodu choroby - będąc w stanie wykonywać obowiązki zawodowe, przeglądał korespondencję...
na badaniach lekarskich w związku z chorobą o podłożu psychiatrycznym uniemożliwiającym mu branie w czynnościach procesowych., - nadto należy podnieść, że WSA dopiero...

I SA/Bk 240/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-09-14

funkcjonowania odwołującej w życiu zawodowym i prywatnym, czy posiada zaburzenia organiczne lub inne choroby psychiczne i w jakich zakresie i czy miały wpływ na możliwość...
wyższych oraz wpływu tych czynników na możliwość samodzielnego funkcjonowania odwołującej w życiu zawodowym i prywatnym, czy posiada zaburzenia organiczne lub inne choroby...

I SA/Kr 1426/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-24

ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku., Ustawodawca zamieszczając partykułę przeczącą 'nie' przed koniunkcją 'zostały pokryte...
za jego życia i z jego majątku' wskazuje, że jego rolą było to, aby koszty leczenia były ciężarem spadkowym, z pominięciem sytuacji, iż koszty choroby zostały pokryte...

I SA/Wr 425/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-27

z dniem 16 lipca 2012 r., gdyż do dnia 8 lipca 2012 r. nie otrzymał ww. postanowienia z dnia [...] r. z sądu oraz od reprezentującego go pełnomocnika zawodowego...
ust. 3 u.p.s.d. stanowi, w części istotnej dla sprawy niniejszej, że do długów i ciężarów zalicza się również koszty ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały...

I SA/Gl 1494/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-21

się kosztów opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli zostały poniesione przed śmiercią spadkodawcy chociażby poniósł je spadkobierca, podczas...
informacyjne wypisów ze szpitali i badań lekarskich za okres od 1996 roku do końca 2008r. potwierdzające stan choroby spadkodawcy,, - kserokopie w języku francuskim (2...

II FSK 3338/15 - Wyrok NSA z 2017-12-20

do zeznania dołączył między innymi: karty informacyjne wypisów ze szpitali i badań lekarskich za okres od 1996 r. do końca 2008 r. potwierdzające stan choroby spadkodawcy...
i ciężarów, czyli czysta wartość. Do długów i ciężarów zalicza się m. in. koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia...

I SA/Kr 1102/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-05

ust. 1). Stosownie do art. 7 ust. 3 cyt. ustawy do długów i ciężarów zalicza się również koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały...
jest jakichkolwiek innych dowodów świadczących o ponoszeniu kosztów ostatniej choroby spadkodawcy przez podatniczkę., Naczelnik Urzędu Skarbowego nie zaliczył do długów i ciężarów...

III SA/Wa 1203/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-13

nieuwzględnienie przez organ podatkowy dołączonej do akt sprawy skargi na czynności zawodowe rzeczoznawcy majątkowego - E. W., którą to podatnicy złożyli do Ministerstwa...
nagromadzonych przez spadkodawców odpadów budowlanych i komunalnych. Zastosowanie przez biegłą techniki wyceny zgodnej ze standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych...

I SA/Gl 1025/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-26

strona w dalszym ciągu kwestionuje sporządzoną opinię, jak i złożone wyjaśnienia, to na nią przechodzi ciężar przeprowadzenia przeciwdowodu z opinii organizacji zawodowej...
wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów należy do zadań Krajowej Izby Biegłych Rewidentów., Organ odwoławczy...

III SA/Wa 1202/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-13

nagromadzonych przez spadkodawców odpadów budowlanych i komunalnych. Zastosowanie przez biegłą techniki wyceny zgodnej ze standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych...
. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej, decyzją z [...] stycznia 2013 r. postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej...
1   Następne >   +2   4