Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

SA/Ł 2447/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-08-22

to z obowiązków o charakterze socjalnym, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony i przeciwdziałania chorobom zawodowym, okresowych badań lekarskich związanych z danym...

II FSK 1006/05 - Wyrok NSA z 2006-06-27

, chorób zawodowych, układu przemiany materii i zakład rehabilitacji. Dla wykonania zadań medycznych sanatorium zatrudnia lekarzy i pielęgniarki wykonujące zawody medyczne...
powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne, czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji, czynnościami z zakresu...

I SA/Kr 144/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-24

w nim dotychczasowe argumenty i dodał, że półtoraroczna eliminacja z życia zawodowego, spowodowana chorobą, połączona ze zwiększonymi wydatkami na leczenie z pewnością doprowadziła...
oraz czasowa niezdolność do pracy, związana z poważną chorobą., Następnie organ pierwszej instancji ustalił charakter działalności gospodarczej podatnika, opisał jego majątek...

I SA/Sz 439/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-11-15

na zwalczanie chorób, u zwierząt i nadzór nad żywnością odzwierzęcą i czynią to na odrębnych, sobie właściwych zasadach, niemających styku z zakładami opieki zdrowotnej...
lekarza weterynarii polega m.in. na weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego., Ponadto ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz...

I SA/Po 1055/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-29

zaznaczył, że nieleczenie chorób stóp może doprowadzić nie tylko do dysfunkcji w chodzeniu, silnego bólu miejsc chorobowych, ale przede wszystkim do ciężkich stanów zapalnych...
mogących wywoływać kolejne choroby, a nie leczone doprowadzić do amputacji kończyn dolnych czy gorszych powikłań chorobowych. W kontekście powyższego zauważył, że podologia...

II FSK 1137/06 - Wyrok NSA z 2007-10-25

ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych w związku z art. 5 ust. 1 pkt 11, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób...
świadczonych przez lekarzy weterynarii pośrednio wpływają na zdrowie ludzi poprzez zapobieganie chorobom odzwierzęcym, a także, że świadczenia weterynaryjne obejmują swym zakresem...

III FSK 2779/21 - Wyrok NSA z 2022-08-24

, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r...
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 95 z późn. zm.)., Główny zarzut skargi kasacyjnej dotyczy...

III FSK 2753/21 - Wyrok NSA z 2022-08-24

ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm...
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

II FZ 508/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-23

a doręczyciel dokonuje setki doręczeń dziennie tak więc nie wykonał podstawowej staranności właściwej dla zawodowego charakteru tych czynności. Wolą skarżącego było skuteczne...
choroba żony prezesa spółki, uprawdopodobniała okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. W świetle bowiem przedstawionych w załączniku do zażalenia...

I SA/Po 902/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-17

. W. zwrócił się o umorzenie podatku od nieruchomości za rok 2007 i 2008. W uzasadnieniu wniosku podał, że z powodu poważnej choroby i wydatków z nią związanych wystąpiła...
roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w K. w wysokości (...) zł . Łączny miesięczny dochód w rodzinie kształtuje się w kwocie (...) zł. D. W. jest osobą przewlekle...
1   Następne >   +2   +5   +10   13