Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II OSK 3345/18 - Wyrok NSA z 2021-08-25

w ustawie o gospodarce nieruchomościami, czy też orzeczenia lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej (por. m.in. wyrok NSA z dnia 15 września 2009 r...
. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...

II SA/Bd 420/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-07-21

chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Natomiast zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zawarty wart. 3...
, - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych...

IV SA/Wa 2006/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-20

powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Wykonywanie zadań polega m.in. na sprawowaniu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Do zakresu działania...

IV SA/Wa 532/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-26

kasacyjnej było spowodowane obowiązkami zawodowymi, tj. obowiązkiem ułożenia pytań egzaminacyjnych oraz chorobą córki. We wniosku wskazano, iż w dniu [...] października 2009 r...
do wniesienia skargi kasacyjnej nastąpiło nie z jego winy. Z załączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego nie wynika, czy dziecko było chore, na jaką chorobę...

II SA/Gd 663/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-15

, a także o poddanie operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie organu I instancji ocenie organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych., Zaskarżoną w niniejszej sprawie decyzją...
w tym operacie., Kolegium wyjaśniło ponadto, że zgłoszenie przez stronę postępowania wniosku o poddanie operatu szacunkowego ocenie organizacji zawodowej rzeczoznawców...

IV SA/Po 725/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-09

za podobne, czy przyjmując inne kryteria wyceny, albo poddać sporządzony w toku postępowania operat kontroli organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych, zgodnie...
z procedurą przewidzianą w art. 157 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (w szczególności w ramach tej procedury konieczne jest wyznaczenie przez organizację zawodową...

IV SA/Po 726/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-09

inne kryteria wyceny, albo poddać sporządzony w toku postępowania operat kontroli organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 157...
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (w szczególności w ramach tej procedury konieczne jest wyznaczenie przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych zespołu...

II SA/Po 61/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-17

. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020...
, jak również standardy zawodowe oraz kodeks etyki nakładają na rzeczoznawcę majątkowego przy dokonywaniu wyceny nieruchomości obowiązek wykorzystania posiadanej wiedzy...

II SA/Bd 17/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-06-04

nieruchomości, o ewentualnym wykupie tych nieruchomości, ani odnośnie finansowania leczenia chorób spowodowanych funkcjonowaniem zakładu., Decyzją z dnia...
projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy powierzono osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów i projekt ten uzyskał wymagane uzgodnienia, wynikające...

II OSK 1406/19 - Wyrok NSA z 2021-01-12

opinią organizacji zawodowej. Nie chodzi w tym przypadku o 'związanie' ustaleniami opinii, ale wyjaśnienie wątpliwości dotyczących metodologii wyceny. Organ prowadzący...
i 3 ugn umożliwia dokonanie weryfikacji opinii w zakresie spełniania przez rzeczoznawcę standardów zawodowych, a także zasad i norm dokonanej przez niego w operacie...
1   Następne >   +2   5